Kad. Gemeente Witmarsum, Sectie C

no. 535

535 ?pm 1 hectare, 65are, 50ca weiland

Waarschijnlijk voor 1907 in eigendom van Djurre Piers de Jong, landbouwer te Exmorra, getrouwd met Afke Sjoerds de Witte uit Schettens. Op 17 oktober 1907 wordt een zathe en diverse percelen geveild door o.a. de kinderen van hem. Djurre overleed op 23-12-1906.

 

Koopakte dd 17-10-1907

'Een stuk weiland aan de Witmarsumervaart bij de Buren te Schettens'. Bevoorrecht met reed en drift over perceelen nummer 816, 1198, 815 en 1103, naar en van de Buren en daarmede bezwaard ten nutte van perceel nummer 536 dezelfde gemeente en sectie. Houtdt uitrijddam aan nummer 816 dier gemeente en sectie. Dit perceel is tot den herfst van negentien honderd acht verhuurd aan Beke Haanstra voor honderf vijf en vijftig gulden per jaar, te betalen een Mei negentien honderd negen.

Gekocht door Bauke Lolles Tijmstra op de def. veiling dd 17 oktober 1907, voor fl. 3.802,50

Fetze Lolles Tijmstra, landbouwer wonende te Wommels, kocht het als mondeling lasthebber van zijn broer Baukes Lolles Tijmstra, landbouwer wonende te Wons.