Notities bij: Frans de Boer

Woonde te Makkum in 1780. Was de secretaris van Wonseradeel, genoemd in kerkeboek Schettens 29-11-1797.

Omstreeks 1780 is de laatste bewoner van het reeds genoemde Aggema-slot tussen Pingjum en Witmarsum Frans de Boer, die ijverig deelneemt aan de staatkundige ontwikkelingen van zijn tijd. Hij is als Patriot secretaris van de Batalions krijgsraad en adviseert in die kwaliteit. "dat het Batalion in Wonseradeel denkt te exerceren en manoeuvreren Zondag 14 Juli 1787, 's namiddags 1 uur te Pingjum."
Na herstel van het prinselijk gezag kort daarna, tracht men hem in zijn eigen huis gevangen te nemen, doch hij ontvlucht over 't bruggetje van de slotgracht, juist als zijn vijanden vr aan de poort staan. Hij ontwijkt naar Bremen, zijn vrouw en 8 kinderen volgen hem des winters in een huifkar. In 1791 wordt het slot "de Campen" te koop aangeboden; in 1792 is er boelgoed van meubels, schilderijen, honingpers, padegge en schoffelploeg. Later keert de Boer terug naar (de Grote?) Kampen, waar hij een houthandel drijft.