LIJST VAN PREDIKANTEN

Petrus Daniels Eilshemius Als kandidaat 27 febr. 1620 Leeuwarden 27 okt. 1623
Abraham Daniels Eilshemius Als kandidaat 12 april 1624 Beetgum 2 april 1627

Petrus en Abraham Eilshemius zijn broers. Hun vader was dominee Daniel Bernardi. Ze werden beide geboren in Emden (Oost Duitsland). Waarschijnlijk aangetrokken door de grootte schaarste aan dominee's in het net vrijgevochten Nederland, trokken ze naar de Nederlanden. Ze hadden nog een jongere broer Philippus Daniels Eilshemius. 

Dan was er nog een Daniel Philippus Eilshemius, predikant te Anjum. Deze zou een neef van bovengenoemde personen kunnen zijn. Daniel trouwde op 26 mei 1630 te Harlingen met Jantie Tjaards Buwalda die ong. 1608 geboren werd Harlingen (?). Ook Daniel zou dus in Emden geboren kunnen zijn aan het begin v/d 17e eeuw. Opmerkelijk genoeg was Gysbert Japiks zijn zwager, want hij huwde voor de 2e maal op 6 sept. 1663 met Joukje Salvis Nicolai, een zus van Gysbert zijn vrouw Syke.

Van der Aa's aardrijkskundig woordenboek
http://home.planet.nl/~palst004/vanderAA/Leeuwarden.html

de eerste vierde Predikant is geweest Johannes Bogerman, die in het jaar 1604 herwaarts kwam, en in het jaar 1633 naar Franeker vertrok; de eerste vijfde Predikant is geweest Petrus Eilshemius, die in het jaar 1623 herwaarts kwam, en in het jaar 1632 naar Embden vertrok; de eerste zesde Predikant is geweest Viglius Cornelii, die in het jaar 1641 herwaarts kwam, en in het jaar 1657 overleed; de eerste zevende Predikant is geweest Benjamin Nieuwold, die in het jaar 1829 herwaarts kwam, en in het jaar 1845 emeritus werd. Het beroep geschiedt door den kerkeraad. Onder de hier gestaan hebbende predikanten verdienen melding de reeds genoemde Johannes Bogerman, van 1604-1644, die in 1618 en 1619 Voorzitter op het Nationale Synode te Dordrecht geweest is, en de door zijne schriften beroemde Wilhelmus a Brakel, van 1675-1678.

 

Dominees te Soest (http://www.kerkpleinsoest.nl/~soest-ok/uit_de_geschiedenis_van_soest.doc)
7.   Abrahamus Eilshemius
,  was eerst Predikant te Belkum in Friesland, en werd, in Maart 1645, van daar naar Soest beroepen, waar hij in 1649 overleed.

                (Naambord in de kerkekamer te Soest.-  H. van Rhenen, Lijste van de Namen van         Predd.                 Enz  Bl. 143).

 

Abraham D. Eilshemius schreef in 1633 het boek 'Nassausche Eeren-Krans', zie hieronder.

Eilshemius, Abraham: Nassausche Eeren-Krans, 't Samen ghevlochten uyt Vier heerlijcke Victorien, ...Alle Vroome Nederlanders, tot op-weckinghe ter Danckbaerheyt, voor-ghestelt in vier stichtelijcke Predicatien ; Leeuwarden 1633 [Fonteyne]

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10277846_00005.html