LIJST VAN PREDIKANTEN 

Naam
Van waar gekomen
Datum intrede
Waarheen vertrokken
Tijd van vertrek
Tekst bij intrede
Tekst bij afscheid
Kornelius Fabius Als kandidaat 11 okt. 1631 emiritus
(wegens kindsheid)
24 juni 1643    

Volgens de domineeborden in de kerk van Schettens, was 'kindsheid' de reden van zijn emeritus. Dit moet volgens andere bronnen echter blindheid zijn !!

 

In 'naamlijst der predikanten' van Ds. T.A. Romein, uitgegeven door het Friesch Genootschap in 1886, staat het volgende.

1631. Cornelius Fabius is als kandidaat geapprobeerd 11 October. Toen hij emeritus werd in 1643, is hem den 24 Junij 1643 geordonneerd door het Collegie de pastorij te ontruimen, en omdat hij emeritus was geworden voornamelijk door kindsheid, is hem het tractement toegelaten tot St.Jac. 1644. Met St.Jac. 1643 moest hij echter de pastorij ruimen, maar aan de klass. van Bolsward en Workum is gelast de vacature tot 24 Junij 1644 waar te nemen, volgens Synode 1653 Art. 16 (1)

(1) Zie verder op klass. B. en W., blz. 43

---------------

http://images.tresoar.nl/wumkes/pdf/VeenSDvan_AanvullingenRomeinsNaamlijst.pdf

Blz. 310. Corn. Fabius is emeritus geworden niet voornamelijk
wegens kindsheid (Romein), maar vooral wegens blindheid. Hij leefde
nog in 1665, maar was in 1670 reeds overleden.

 

In 'Tussen Gideonsbende en publieke kerk' , door W. Bergsma, staat het volgende:

1650: 'Ds. Cornelius Fabius van Longerhouw en Schettens heeft een te laag traktement. De synode verzoekt de Staten hem een stipendium te geven. (106)

(106) - Hij was al sedert 1643 emeritus wegens blindheid