Grafkelders in Friesland

Plaatsnaam Familie Te bezichtigen? Jaartal Overige
Akkrum       http://www.tsjerkepaad.nl/CMSH4D/forms/Gids_2016_Website_versie_1467206431.pdf
Anjum Holdinga      
Arum Cammingha      
Augustinusga        
Ballum Wytze van Cammingha   ong. 1552 http://www.tsjerkepaad.nl/CMSH4D/forms/Gids_2016_Website_versie_1467206431.pdf
Beers Van Unia     Grafkelder ontdekt in 1983
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19830115-9003&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Beetgum familie Thoe Schwartzenberg en Hohelansberg soms! 1669 http://www.tsjerkepaad.nl/CMSH4D/forms/Gids_2016_Website_versie_1467206431.pdf
 
Beetgum familie Thoe Schwartzenberg en Hohelansberg   1859  op kerkhof grote grafkelder van familie Thoe Schwartzenberg en Hohelansberg
Beetsterzwaag Teyens-Fockens      
Berlikum   niet   http://www.tsjerkepaad.nl/CMSH4D/forms/Gids_2016_Website_versie_1467206431.pdf
Blessum Glinstra     http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19510702-1003&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Twee grafkelders ontdekt tijdens werkzaamheden in 1951
Blije      

http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-20100809-NO01013001&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC

Bolsward, Martinikerk       http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19540626-15001&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Tijdens egaliseren koor in 1954 gevonden.
Burgwerd Ockinga   in 1654 http://www.simonwierstra.nl/Burmania.htm
Cornjum        
Driesum Tjepke van Goslinga &
Anna van Liauckema
nee ong. 1581 http://hesseldewalle.blogspot.nl/2016/08/friesland-oude-grafzerken-uit-driesum.html
Dronrijp       vier grafkelders
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19991227-10007&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Edens fam. Burmania?     Grafkelder in 1989 ontdekt tijdens restauratie.
Ee Frans van Humalda & Ebel van Meckama     http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19980926-11001&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Ferwerd 3x, oa. Burmania     http://www.tsjerkepaad.nl/CMSH4D/forms/Gids_2016_Website_versie_1467206431.pdf
         
Finkum Grafkelder(s?) van de familie Grovestins en Holwerda     http://aldefrysketsjerken.nl/index.php?saftid=saft%7Cb2bcd505-091c-499f-af1b-1e8a412ca295
Friens Van Sytzama    

http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-20061111-NO03004001&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC

Goenga Ooit geweest ,maar weggehaald door de toenmalige kerkvoogden.
Dit was in 1842
    http://forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=2004

http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19911004-14001&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Hallum Schelte van Aebinga   ong. 1618 http://www.stinseninfriesland.nl/OffingaStateHallum.htm
In 1914 en 1954 is deze geopend geweest, zie krantenbericht LC
Harlingen       In 1955 grafkelder gevonden.
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19551119-7008&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Huizum familie Sixma
Fokel Berber van Beijma &
Bartel Douwe Tjalling van Sixma
    https://historischcentrumleeuwarden.nl/laatste-nieuws/2037-grafkelder-sixma-in-huizum-geopend
in 2016 opnieuw 'ontdekt' in tuin bij huis
         
Herbayum       http://www.dorpsarchieven.nl/dorp/archief_item.php?dorpen_id=67&archief_id=4461
         
Idaerd Martha Vegelin van Claerbergen van Scheltinga     Op kerkhof gevonden, okt. 2015
http://www.hvnf.nl/2015/10/friese-slachtoffers-wo1-en-canter-visscher-in-historisch-tijdschrift-fryslan/

http://www.lc.nl/friesland/Ontdekte-grafkelder-van-burgemeestersfamilie-20986040.html

Jouswier Willem Bergsma   1771 http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19830618-31002&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Kimswerd Van Tiara /
 
 soms? 1696 http://home.solcon.nl/fn001087/pkn.arum-kimswerd/historie.html
 
Kimswerd Ebel van Heemstra en Epe van Heemstra    ong. 1607 Er zijn dus meerdere kelders.
         
         
Leeuwarden Van Nassau      
         
Minnertsga Johan Ruurd Roorda     http://www.roordastate.net/index.php/historisch-verslag-roordas
Morra bewoners van Heemstra State te Morra: Heemstra, Scheltema, Andreae. soms? 16/17/18e eeuw Volgens Herman S. is deze af en toe te bezichtigen.
http://www.stinseninfriesland.nl/HeemstraStateMorra.htm
Oenkerk De With     http://www.slideshare.net/sneuperdokkum/de-sneuper-107
Oldeboorn Van Andringa     http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19540123-2002&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Tijdens werkzaamheden in 1954 enkele grafkelders aangetroffen
Oosterend Hessel Johan Roorda &
Idt van Hemmema
    http://www.roordastate.net/index.php/historisch-verslag-roordas
ook grafkelder onder steen Goffe Attama en Aggo Ripsens
Oudeschoot     ong. 1604? 2 grafkelders in het koor
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-20021115-21007&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Oudkerk       In 1977 tufstenen keldertje gevonden.
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19770924-13001&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Oudwoude fam. Van Heemstra     Op kerkhof.
http://sneuperdokkum.blogspot.nl/2010/01/genealogysk-jierboek-2009-met-veel.html
         
Raerd Tjalling van Eysinga &
Caecilia van Sminia
   

http://ruimgeloven.nl/restauratiedagboek/
In 2009 werd de kerk gerestaureerd en werden de grafkelders gevonden.

Rinsumageest schwartzenburg   ong 1664 In 1892 ontdekt
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19920305-27003&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Schettens Schelte van Aysma & Tjemck van Osinga ja ong. 1637  
Schraard Van Aylva     In 1913 werden er op drie meter diepte 2 grote grafkelders gevonden, die vol grondwater stonden.
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19540618-11002&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Sexbierum       er zijn 2 kelders die in 1860 dicht zijn gemaakt.http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-20100226-NO01011004&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
In 1999 éénmalig open geweest voor publiek.
Sibrandahus Tjaerda van Starkenborch     http://aldefrysketsjerken.nl/p/Kerken/saft%7C309d381e-9c68-41f5-8730-b2c28ecfab55/
Swichum   soms?   twee grafkelders
IJsbrechtum Van Burmania Rengers ja ook in 1806 en 1810 https://twitter.com/hesseldewalle/status/640609821130104832
Wieuwerd Van Walta ja
(13/5/2017 geweest)
1609 Bekend van de mummies.
Weidum Hania en Ropta     http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19760224-1007&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Tijdens restauratie gevonden in 1976
Wirdum       'verschillende grafkelders tijdens restauratie 1984'
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19840519-13001&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
Zweins       Tijdens restauratie grafkelder ontdekt in 1979
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19791211-13012&vw=org&lm=grafkelder%2Ckerk%2CLC
GRONINGEN        
Anloo Unico Evert Alberda JA
(2016 geweest)
ong. 1746 Gevonden in 2015/2016
Roden Coenraad Wolter Ellents & Gesina Oldenhuis   Nee Deels zichtbaar, maar ze blijven dicht.
In 2016 gevonden tijdens restauratie vd kerk
Harkstede fam. Piccard/Rengers JA
(13/5/2017 geweest)
1692-1700 Bovengrondse grafkelder!

 

Boven: grafkelder te Driesum (foto: Syb Eldering, van blog Hessel de Walle)

Boven: kerk Raerd met de grafkelders.

boven: grafkelders op kerkhof te Idaerd

boven: artikel uit de LC over de grafkelder te Kimswerd

 

 

Boven: bericht uit de LC over de kerk van Ee

Boven: bericht uit de LC van 24-2-1976