LIJST VAN PREDIKANTEN

Hermanus Wilhelmus Schrevenstein Akkerwoude 15 maart 1675 Burgwerd 24 april 1682

 

Beker:

Akkerwoude 1659 Dese drinckbeker is mijn bloet des n. testaments dat voor veele vergoten wort tot vergevinge der sonden matth. 26.28 Ds. Hermanus Scheversteyn pastor in Ackerwolde cum annexis Folcke Binnerts bijsitter van Ackerwolde Johannes Gerlofs ouderlingh ende Oeds Ryckles diaken tot Ackerwolde Wyger Wopkes bijsitter ende ouderlingh en Pytter Annes diaken binnen Mormwolde dese beecker koomt als eygen toe de diaconie van Ackerwolde ende van Mormwolde P. Zacharias sculpsit 1659

Akkerwoude 1664 970 Anno 1664 den 13 may is in den heere ontslapen de eerbare en deuchtryke Grietie Jacobs huisvrou va d. ...... Scheversteyn tot Ackerwolde oudt int een en twintichste jaer en leit alhier met haer kindt begraven kerk

Hermanus (Schreverstein) werd geboren te Leeuwarden, stond van dec. 1657 tot maart 1675 te Akkerwoude. Hij vertrok, 11 jaar na de dood van zijn vrouw, naar Longerhouw. (www.archiefleeuwardercourant.nl)

Hij trouwde op 4 febr. 1663 met Grietje Jacobs te Leeuwarden. Hierna trouwde hij op 28-3-1668 te Leeuwarden met Rixtie Buwes.

Hermanus overleed 1695.