Historie Schettens - Longerhouw

Stamreeks van De Hoitinga's


Om een goed overzicht te krijgen van de familie Hoytinga, volgt hieronder de stamreeks.

1e generatie
2e generatie
3e generatie
4e generatie
5e generatie
6e generatie
7e generatie
8e generatie

1.  Tjerk Sjoerdszn. (Hoitinga) , geb. ABT  1545, (zoon van Sjoerd Tjerks en Renck N.N. ).
     Hij trouwde Liauck Andries , ABT  1572, ovl. AFT 10 Feb 1593.

                            Kinderen:

                      i       Lijsbeth Tjerks .                                                   
Zij trouwde Fonger Gijsberts
, (zoon van Gijsbert Laquart en N.N. ). 

                      ii     Saeckien Tjerks .  
Zij trouwde Sipke Sipkes Diorrema .

             2.       iii       Sjoerd Tjerks Hoitinga geb. ___ 1577. 

Tweede Generatie

 2.  Sjoerd Tjerks Hoitinga , geb. ___ 1577, ovl. 4 Nov 1651 in Bolsward, begraven in Schettens.

     Hij trouwde (1) Tialck Douwes Popma , ABT  1598, geb. ABT  1580, (dochter van Douwe Tialckes Popma en N.N. ) ovl. 31 Mrt 1619, begraven in Schettens. 

                           Kinderen:

            3.       i       Riemke Sjoerds Hoitinga geb. ABT  1600.

                      ii     Swobke Sjoerds Hoitinga , ovl. 1647-1659.
Zij trouwde (1) Sipke Foekes , ovl. BEF 13 Mei 1637.

                             Zij trouwde (2) Riemer Harings , (zoon van Haring Fongers en Jel Roymers ) ovl. AFT 10 Apr 1647.

             4.       iii       Tjerk Sjoerds Hoitinga geb. 1600/1601.

                     iv       Douwe Sjoerds Hoitinga , geb. ___ 1604, ovl. 30 Mrt 1630, begraven in Schettens.

                      v       Ige Sjoerds Hoitinga , geb. 1607/1608, ovl. 6 Jun 1635, begraven in Schettens.
   Zij trouwde Aarnt Timens , ___ 1630.               

                      Hij trouwde (2) Sjoerdje Dirks , BEF 6 Okt 1644, ovl. AFT 1651.    

Derde Generatie 

3.  Riemke Sjoerds Hoitinga , geb. ABT  1600, ovl. Aug 1670.

     Zij trouwde Hille Douwes , ABT  1618, geb. BEF  1600, (zoon van Douwe Rienks en Lisk Ruurdsdr. ) ovl. AFT  1640.

                            Kinderen:

            5.       i       Douwe Hilleszn Hoitinga geb. ___ 1618.

            6.       ii     Nanne Hilles Hoitinga .

                     iii       Lisck Hilles Hoitinga .                     

                             Zij trouwde Holcke Lijkles Haarsma , Apr 1650 in Schettens.

                      iv       Tialck Hoitinga , ovl. BEF 30 Mrt 1667.                       

                             Zij trouwde (1) Eernst Terwisscha , 1 Okt 1648 in Schettens.

                             Zij trouwde (2) Gerben Clamstra . 

4.  Tjerk Sjoerds Hoitinga , geb. 1600/1601, ovl. 31 Mrt 1636 in Arum, begraven in Schettens.    

     Hij trouwde Hebel Fransdr. Baarda , 17 Jul 1625 in Bolsward, (dochter van Frans Ulckes Baarda en Tet Oenes Bangma ). 

                           Kinderen:

            7.       i       Frans Tjerkszn. Hoitinga geb. ___ 1627.

            8.       ii     Sjoerd Tjerkszn. Hoitinga geb. ___ 1634. 

Vierde Generatie 

5.  Douwe Hilleszn Hoitinga , geb. ___ 1618, ovl. 25 Sep 1677 in Schettens, begraven in Schettens.   

     Hij trouwde Hebel Feddesdr Siccama , ABT  1642, (dochter van Fedde Jipkes en Aelcke Sijbrands ) ovl. AFT 5 Feb 1684 in Schettens. 

                           Kinderen:

            9.       i       Douwe Douwes Hoitinga geb. ___ 1646.

            10.     ii     Tiepke Douwes Hoitinga .

            11.       iii       Sipke Douwes Hoitinga .

                     iv       Igh Douwes Hoitinga , geb. Mrt 1648.

            12.     v       Sijbren Douwes Hoitinga .

                     vi       Hille Douwes Hoitinga , gedoopt 28 Dec 1652 in Schettens.

            13.       vii       Sjoerd Douwes Hoitinga .

            14.       viii       Meindert Douweszn. Hoitinga . 

6.  Nanne Hilles Hoitinga , ovl. BEF 30 Mrt 1667 in Schettens.   

     Hij trouwde Jetske Jans , 24 Apr 1648 in Schettens, (dochter van Jan Folkerts en N.N. ).

                            Kinderen:

                      i       Hille Nannes , geb. ___ 1651, gedoopt 28 Jun 1651 in Schettens, ovl. BEF  1667.

                      ii     Gerbrich Nannes , geb. ___ 1653, gedoopt 3 Nov 1653 in Schettens, ovl. BEF  1667.

                     iii       Swob Nannes , gedoopt ___ 1655 in Schettens.                      

                             Zij trouwde (1) Haring Douweszn. , Mrt 1674 in Gaast.

                             Zij trouwde (2) Lieuwe Meinerts , 29 Jun 1679 in Schettens, (zoon van Meinert Corneliszn. en N.N. ) gedoopt 4 Apr 1656 in Schettens.

                      iv       Hille Nannes , gedoopt 3 Jul 1659 in Schettens. 

7.  Frans Tjerkszn. Hoitinga , geb. ___ 1627, ovl. BEF 6 Mrt 1669.    

     Hij trouwde Antie Grettinga , ABT  1660, ovl. AFT 6 Mrt 1669. 

                           Kinderen:

                      i       Tettie Hoitinga , ovl. AFT  1728.                      

                             Zij trouwde Pier Doekles , ___ 1690 in Waarschijnlijk, ovl. 1718-1728. 

8.  Sjoerd Tjerkszn. Hoitinga , geb. ___ 1634, ovl. 2 ...  1667, begraven in Arum.    

     Hij trouwde Jouck Ulbedr. , ABT  1656, (dochter van Ulbe Doekles en Eelck Lolkedr. ) ovl. ..ember 1698, begraven in Arum.

                            Kinderen:

                      i       Tjerk Sjoerdszn. Hoitinga , geb. 1658/1659, ovl. 19 Feb 1728 in Arum.                       

                             Hij trouwde (1) Antje Heringa , ABT  1685, geb. ___ 1665 in Dongjum, (dochter van Jelle Watseszn. Heringa en Saeckien Wijbrandtsdr. ) ovl. 24 Jan 1690 in Arum, begraven in Arum.

                             Hij trouwde (2) IJbeltje Suringar , 2 Apr 1696, geb. ___ 1658, (dochter van Tjeerd Sijbrandtszn. Suringar en Dieuwke Jansdr. ) ovl. 19 Sep 1701 in Arum. 

                      ii     N.N. Hoitinga , geb. ___ 1660, ovl. 8 Sep 1694, begraven in Arum.

                     iii       Frans Hoitinga , geb. 1665/1666.

                     iv       Ulbe Hoitinga .

                      v       Eelck Hoitinga , ovl. 11 Nov 1672, begraven in Arum. 

Vijfde Generatie 

9.  Douwe Douwes Hoitinga , geb. ___ 1646, gedoopt ___ 1647 in Schettens, ovl. 4 Jul 1710 in Witmarsum, begraven in Schettens.    

     Hij trouwde (1) Houck Douwes Bangma , 8 Nov 1668 in Pingjum, (dochter van Douwe Oedses Bangma en Grietje Johannesdr. ) ovl. ___ 1679 in Tjerkwerd.

                            Kinderen:

                      i       Riemke Douwes Hoitinga , geb. ___ 1672, ovl. BEF 11 Jul 1711.

                             Zij trouwde Rintse Haanstra , 11 Apr 1697 in Woudsend, geb. 30 Jun 1667 in Sneek, (zoon van Watse Rintses Haanstra en Hiltje Baukes Wiersma ) ovl. 10 Apr 1743 in Woudsend. 

                      ii     Tijedske Douwes Hoitinga , geb. ___ 1675, ovl. 15 Feb 1708 in Witmarsum, begraven in Schettens.                       

                             Zij trouwde Douwe Lieuwes Nijdam , 26 Mei 1700 in Witmarsum, geb. ___ 1667 in Bolsward, (zoon van Lieuwe Douwes Nijdam en IJdtie IJdes Rinia ) ovl. 24 Jan 1720 in Witmarsum. 

                     iii       Douwe Hoitinga , geb. 21 Sep 1679 in Tjerkwerd, ovl. BEF 20 Sep 1683. 

     Hij trouwde (2) Lolk Wopkes Buma , Apr 1683 in Tjerkwerd, (dochter van Wopke Ates Buma en Rinck Hommes ) ovl. 23 Sep 1687. 

                           Kinderen:

                     iv       Douwe Douweszn.Hoitinga , gedoopt 23 Dec 1684 in Tjerkwerd, begraven 1724-1731.                       

                             Hij trouwde Jetske Joukes , 15 Feb 1711 in Witmarsum, ovl. 22 Feb 1754 in Witmarsum. 

10.  Tiepke Douwes Hoitinga , ovl. BEF 13 Mei 1682.      

       Hij trouwde Rinske Buwes Bruinsma , ABT  1667, geb. ___ 1647, (dochter van Bouwe Bruinsma en N.N. ) ovl. 22 Mei 1682, begraven in Nijland.

 

                           Kinderen:

                      i       Bouwe Hoitinga , gedoopt 2 Okt 1669 in Nijland.

                      ii     Sitske Hoitinga , begraven in Nijland.

                     iii       IJttje Hoitinga , gedoopt 14 Nov 1675 in Nijland.

                     iv       IJdje Hoitinga , gedoopt 17 Okt 1676 in Nijland.

                      v       Douwe Hoitinga , gedoopt 20 Jan 1678 in Nijland.

                     vi       Pijttje Tiepkes Hoitinga , gedoopt 24 Aug 1679 in Nijland.                       

                             Zij trouwde Gerbrandus Scxinerius , 13 Sep 1711 in Bolsward. 

                     vii       Douwe Hoitinga , gedoopt 10 Apr 1681 in Nijland. 

11.  Sipke Douwes Hoitinga , ovl. BEF 17 Jun 1678.      

       Hij trouwde Tettie Wiersma , 17 Okt 1663 in Schettens, geb. 10 Sep 1643 in Sneek, (dochter van Bauke Sikkes Wiersma en Jetske Ites ) ovl. in Sneek. 

                           Kinderen:

                      i       Jetske Sipkes Hoitinga .                       

                             Zij trouwde Jacob IJpes Feenstra , 6 Jan 1689 in Sneek, (zoon van IJpe Feenstra en N.N. ) ovl. 6 Apr 1710 in Sneek. 

                      ii     Aaltje Hoitinga , gedoopt 6 Mei 1666.

                     iii       Aaltje Sipkes Hoitinga , gedoopt 30 Okt 1668 in Sneek.                       

                             Zij trouwde Murk Durks , 26 Jan 1696 in Heeg, (zoon van Durk Murks en Tett Evertsdr. ) gedoopt 24 Dec 1665 in Heeg. 

12.  Sijbren Douwes Hoitinga , gedoopt Feb 1651 in Schettens, ovl. AFT  1710.      

       Hij trouwde Grietje Feites Wiersma , geb. ___ 1664, (dochter van Feite Wiersma en N.N. ) ovl. AFT 28 Mrt 1710.

                            Kinderen:

                      i       Hebeltje Hoitinga , gedoopt 30 Dec 1688 in Schettens. 

13.  Sjoerd Douwes Hoitinga , gedoopt Jun 1655 in Schettens, ovl. AFT 25 Feb 1703.      

       Hij trouwde Marij Cornelisdr. , 27 Mei 1694 in Schettens, (dochter van Cornelis Haijes en Lijsbeth Gerrits ). 

                           Kinderen:

                      i       Douwe Hoitinga , gedoopt 30 Jun 1695 in Witmarsum.

                      ii     Hebeltje Hoitinga .                       

                             Zij trouwde Pijbe Poppes , 5 Feb 1719 in Bolsward, ovl. ___ 1788 in Witmarsum. 

                     iii       Lijsbeth Hoitinga , gedoopt 5 Mei 1701 in Schettens.

                     iv       Hille Hoitinga , gedoopt 25 Feb 1703 in Schettens. 

14.  Meindert Douweszn. Hoitinga , gedoopt Apr 1657 in Schettens, ovl. 1718-1728.      

       Hij trouwde Sjoukjen Wiebes Wiersma , 19 Feb 1680 in Schettens, (dochter van Wijbe Wiersma en Wikjen Romkes ) gedoopt 7 Apr 1661 in Sneek, ovl. ___ 1735. 

                           Kinderen:

                      i       IJdtis Meinderts Hoitinga , gedoopt 14 Aug 1681 in Schettens.                       

                             Zij trouwde Klaas Gerrits , 23 Mrt 1710 in Schettens. 

            15.     ii     Wijbe Meinderts Hoitinga .

            16.       iii       Douwe Meinderts Hoitinga .

                     iv       Hebeltje Meinderts Hoitinga , gedoopt 9 Dec 1688 in Schettens.                       

                             Zij trouwde Klaas Gerbens , 24 Mei 1711 in Schettens. 

                      v       Sipke Meinderts Hoitinga , gedoopt 14 Sep 1690 in Schettens.

                     vi       Wikjen Meinderts Hoitinga , gedoopt 29 Nov 1691 in Schettens.                       

                             Zij trouwde Freerk Pijters , 1 Jul 1714 in Schettens. 

                     vii       Ite Meinderts Hoitinga , gedoopt 17 Sep 1693 in Schettens.

                     viii       Jetske Meinderts Hoitinga , gedoopt 21 Jul 1695 in Schettens.

            17.       ix       Sipke Meinderts Hoitinga geb. 14 Nov 1696.

                      x       Riemke Meinderts Hoitinga , gedoopt 26 Mrt 1699 in Schettens.                       

                             Zij trouwde Floris Tijmens , 25 Apr 1717 in Schettens. 

                     xi       Tjepke Meinderts Hoitinga , gedoopt 6 Mei 1703 in Schettens. 

Zesde Generatie 

15.  Wijbe Meinderts Hoitinga , gedoopt 9 Apr 1683 in Schettens, ovl. BEF 4 Apr 1725.      

       Hij trouwde Seetske Broers Baarda , 14 Dec 1704 in Schettens, (dochter van Broer Baarda en Baukje Jans ). 

                           Kinderen:

            18.     i       Tjipke Wijbes Hoitinga .

                      ii     Sjoukjen Hoitinga , gedoopt 19 Jul 1711 in Schettens.                       

                             Zij trouwde Klaas Gerrits Wielsma , 28 Okt 1731 in Sneek. 

16.  Douwe Meinderts Hoitinga , gedoopt 19 Dec 1686 in Schettens.      

       Hij trouwde Hijke Sjerps Mamminga , 22 Mei 1712 in Schettens, (dochter van Sjerp Mamminga en N.N. ). 

                           Kinderen:

                      i       Meindert Hoitinga , gedoopt 12 Feb 1713 in Schettens.

                      ii     Seerp Hoitinga , gedoopt 21 Okt 1714 in Schettens.

17.  Sipke Meinderts Hoitinga , geb. 14 Nov 1696 in Schettens, gedoopt 27 Sep 1696 in Schettens, ovl. BEF 16 Sep 1737.      

       Hij trouwde Ydtske Dirks Postma , 4 Dec 1718 in Schettens, (dochter van Dirk Dirks en Antje Johannesdr. ) gedoopt 14 Jan 1694 in Poppingawier, ovl. BEF  1738.

                            Kinderen:

                      i       Durk Sipkes Hoitinga , geb. 1719/1720, ovl. 10 Nov 1779 in Roordahuizum.                       

                             Hij trouwde Gerbrig Piers , 19 Mei 1743 in Poppingawier. 

                      ii     Meindert Sipkes Hoitinga , gedoopt 29 Dec 1720 in Schettens, ovl. BEF 16 Sep 1737.

                     iii       Trijntje Sipkes Hoitinga , gedoopt 26 Apr 1724 in IJsbrechtum, ovl. ___ 1801 in Poppingawier.                       

                             Zij trouwde Durk Pijters , ovl. ___ 1789 in Poppingawier. 

                     iv       Antje Sipkes Hoitinga , gedoopt 29 Sep 1726 in IJsbrechtum.                       

                             Zij trouwde Meindert Pijters , 18 Mei 1750 in Poppingawier. 

                      v       Gosligh Sipkes Hoitinga , gedoopt 16 Apr 1730 in IJsbrechtum, ovl. BEF  1738.

                     vi       Sjoukjen Sipkes Hoitinga , gedoopt 1 Jul 1731 in Poppingawier, ovl. 20 Jan 1792 in Britswerd.                       

                             Zij trouwde Uiltje Sikkes , 2 Nov 1760 in Britswerd, gedoopt 4 Jun 1759 in Britswerd, ovl. 26 Dec 1780, begraven 29 Dec 1780 in Britswerd. 

Zevende Generatie 

18.  Tjipke Wijbes Hoitinga , gedoopt 11 Okt 1705 in Schettens, ovl. ___ 1754 in Schettens.      

       Hij trouwde Setske Ruurds , 15 Mei 1729 in Schettens, ovl. ___ 1784 in Schettens. 

                           Kinderen:

            19.     i       Wijbe Tjipkes Hoitinga geb. 18 Apr 1729.

            20.     ii     Grietje Hoitinga geb. 8 Apr 1731.

                     iii       Wickjen Hoitinga , gedoopt 11 Mrt 1733 in Schettens.

                     iv       Wickjen Hoitinga , gedoopt 14 Nov 1734 in Schettens.

                      v       Ruurd Tjipkes Hoitinga , gedoopt 4 Mrt 1740 in Schettens, ovl. 19 Nov 1808 in Exmorra.                       

                             Hij trouwde Tjitske Aukes , 16 Jun 1765 in Exmorra, (dochter van Auke Aukes en Antje Hiddes ) gedoopt 30 Nov 1749 in Exmorra. 

                     vi       Jelcke Hoitinga , geb. 4 Mrt 1740 in Schettens.

                     vii       Seetke Hoitinga , geb. 4 Jun 1743 in Schettens.

                     viii       Lolke Hoitinga , geb. 24 Mrt 1748 in Schettens.

                     ix       Sjoukjen Hoitinga , gedoopt 4 Nov 1753 in Schettens. 

Achtste Generatie 

19.  Wijbe Tjipkes Hoitinga , geb. 18 Apr 1729 in Schettens, ovl. ___ 1775 in Schettens.      

       Hij trouwde Lijsbeth Klazes , 26 Mrt 1758 in Schettens, ovl. ___ 1766 in Schettens.

                            Kinderen:

                      i       Tjipke Hoitinga , geb. 15 Apr 1766 in Schettens. 

20.  Grietje Hoitinga , geb. 8 Apr 1731 in Schettens, ovl. BEF 15 Feb 1782 in Longerhouw.      

       Zij trouwde Haijtse Harmens , 30 Apr 1758 in Longerhouw, ovl. BEF 15 Feb 1782 in Longerhouw.

                            Kinderen:

                                      i            Harmen Haijtses Hoitema .