State te Tjerkwerd, Jonkershuizen

Hoytema State
Genoemd naar Homme Hoytema, de, voor zover bekend, enigste adellijke bewoner die Buwaldaburen waarschijnlijk ooit heeft gehad. Hij trouwde met een Siu Oenema te Bualda. Haar familie bezat de state reeds lange tijd. Hierna bewoonden nog enkele generaties Hoytema de voorname state. Zelfs op landkaarten wordt Hoytema State vermeld. Vele eeuwen later is er van het voorname weinig meer over en wordt Hoytema State met de grond gelijk gemaakt (1779).
In 1900 namelijk is R. van der Wey de laatse bewoner, hetzelfde jaar wordt het nog afgebroken.

* verhaal over wapensteen
* verhaal over de poort
* de bewoners

Rechts een afbeelding van Hoytema State van 1722, getekend door Stellingwerf. De tekening bevindt zich in het Prentenkabinet in het Frysk Museum te Leeuwarden.

.