Lijst van uurwerkmakers in Friesland

 

BK-nr. Naam te geboren/
gedoopt
overleden werkzaam gehuwd met kind van Overige Bron
#29895 Dirck Sytszn. Berlikum     1580- ?   slotmaker kerk Wier 1580,
#29876 Casper Hanses de Wilde Berlikum ca. 1685 1717-1726 1710-1717 Grietje Wybrens ? uurwerkmaker rep. Dronrijp 1717
#29878 Hans Caspers de Wilde Berlikum, L'den ca. 1711 Berlikum 1725-na 1768 Grietje Syrandus Tania Capser Hanses de Wilde + Grietje Wybrens mr. uurwerkmaker rep. Zweins 1737/1740
                   
#28161 Andries Pietersz Bolsward ABT 1530? AFT 1586 1586 N.N. Pieter N.N. Herstelde in 1586 torenklok Roordahuizum Nanne Ottema
Museum van Uurwerken
#26768 Hinne Pijtters Bolsward ABT 1585? AFT 1658 1609->1658 1. 1608 Anke Pyters
2. 1627 Simck Sipkes
3. 1649 Griet Doedes
Pieter Andriesen? mr. slot en uurwerkmaker
deed zijn gildeproef 1609
Nanne Ottema
Kerkarchief Schettens
Museum van Uurwerken
#26980 Evert Hilles Bolsward ca 1610 >1669 1658-1669? 1. ca 1630 ?
2. 1663 Sytske Jans
? slotmaker Kerkarchief Schettens
#29907 Albert Steffens Bolsward 18-11-1714 Sneek >mrt 1780 1728-1780 ongehuwd? Steffen IJsbrands + Gerbrich Alberts mr. uurwerkmaker
halfbroer van Jacob
Siet & Lammert de Bruin
#28415 Jacob Steffens Bolsward / Rien 19-1-1703 Sneek >mei 1780 1745-1780 1725 Tiertje Outgers Steffen IJsbrands + Trijntje Annes Werkte eerst bij uurwerkmaker Rintje Cornelis te Rien. Begon in 1735 in Bolsward
Herstelde in 1750 het torenuurwerk te Schettens.
Halfbroer van Albert
Siet & Lammert de Bruin
Nanne Ottema
#28253 Andries Harings Nitters Bolsward, Sneek     vanaf 1751     zie vermelding bij Sneek !  
#28728 Alle Hendriks van Wielen Bolsward, Sneek, L'den 17-8-1749 ? 1782-1788 1. Sjoukje Oepkes Hannema
2. Baukjen Attes Nieuwenhuizen
Hendrik Alles + Aeltje Clasis uurwerkmaker Kerkvoogdij Schraard
#26622 Jan Pieters Dikhoff Bolsward, Heerenveen 6-5-1792 Utrecht 9-4-1861 Bolsward 1857 Froukje Sibberts Faber Pieter Dikhof + Theodora Beseling horlogemaker, uurwerkmaker kwam van H'veen naar Bolsward
#29403 Johannes Jacobs de Looze Bolsward 1797, Zierikzee ? 1826 Foekje Gerrits Steensma Jacob de Looze + Johanna Bakker uurwerkmaker  
#26616 Pieter Jans Dikhoff Bolsward 1-4-1831 Bolsward 9-9-1909 L'den 1857-1858 Reintje Johannes Palstra Jan Pieters Dikhof + Froukje Sibberts Faber horlogemaker, uurwerkmaker  
#26618 Johannes Pieters Dikhoff Bolsward 22-8-1857 Bolsward 17-2-1884 Bolsward 1884 Jeltje Slippens Pieter Jans Dikhoff + Jeltje Slippens uurwerkmaker  
#16269 Hendrik Ypes Kramer Bolsward 17-5-1876 Bolsward >1916 1890->1916 1. Dieuwke Ebbeling
2. Grietje Roeda
Ype Kramer + Akke Nettes horlogemaker Siet & Lammert de Bruin
                   
#29912 Heert Dirks Burgwerd / Franeker 21-2-1711 Bolsward mei 1776 Franeker 1736-1761 1. 1735 Maaike Idses
2. 1761 Eeke Ates Jorritsma
Dirk Dirks +
Akke Wybes
mr. uurwerkmaker

 

Siet & Lammert de Bruin
                   
#28167 Sjoerd Pieters Franeker ca. 1580 <jan 1644 1610-1642 Aafke Lieuwes Pieter Andries + Reyns Tyessesr. ? uurwerkmaker
Zie ook zijn zoon.
Siet & Lammert de Bruin
#28169 Buwe Sjoerds Franeker ca 1615 >mei 1646 1644-1646 <1644, Tyesk Harmens Sjoerd Pieters +
Aafke Lieuwes
horlogemaker
Zie ook zijn vader.
Siet & Lammert de Bruin
Nanne Ottema
#26968 Pieter Hinnes Franeker ca. 1610/1620 ? 1644? , 1652 1644, Attie Gerrits Hinne Pijters +
Anke Pyters
mr. slotmaker, uurwerkmaker
leverde uurwerk Longerhouw ong. 1645
Nanne Ottema
#28209 Minne Arends Franeker ca. 1620 <mei 1691 o.a. 1691 1658, Tyeke Jacobs Arent Minnes +
N.N. ?

zwager van Jan Morgen?
grootuurwerkmaker, klokmaker
Leverde o.a. uurwerk Wynaldum
Siet & Lammert de Bruin
Nanne Ottema
#3111 Joeke Sijbes Franeker ca 1680 ? >1672? 1710, Tettie Wiarda van Franeker Sybe Jelmers + Jyeslick Joeckes ? mr. smid
genoemd als opvolger van Minne Arends
Nanne Ottema
#28173 Dirk Carstes Franeker ca 1648 >1696 1665-1696 1. 1669 Antje Foppes
2. 1671 Antje Hendriks
3. 1681 Geertie Hotses
4. 1685 Tytie Harmens
Carst Cornelis + N.N. mr. uurwerkmaker en slotmaker
broer van Hendrick Carsten?
Siet & Lammert de Bruin
#28235 Claes Bauckes Franeker 15-2-1654 ? in 1673 1668, Lutske Tiaards Baucke Clases + ? mr. slotmaker Tresoar.nl
#27237 Jan Minnes Franeker 23-5-1670 Franeker >jun 1694 1685-1694 Elbrich Gosses Minne Arends +
Tyeke Jacobs
slotmaker en mr. uurwerkmaker
zie ook broer Arent Minnes
Siet & Lammert de Bruin
Nanne Ottema
#28202 Jacob Dirks Franeker 16-4-1661 Franeker >1703 1690-1703 Catharina Schuiringa Dirk Jacobs?
of
Dirck Carstes + Antie Hendriks?
mr. slotmaker, mr uurwerkmaker
Een uurwerk op kasteel Doorwerth geweest 1701.
Siet & Lammert de Bruin
Nanne Ottema
#29987 Abrahaham Schultetus Franeker 1681 Scharnegoutum 15-10-1761 Franeker 1700-1760 1725, Trijntje Reijnders Sipta Johannes Everardus Schultetus + Aefke Hayesdr. mr. uurwerkmaker en slotmaker
Werkte in 1707 aan torenuurwerk te Lollum, 1711 te Schraard en 1714 te Wijnaldum.
Siet & Lammert de Bruin
#28218 Bae Tieerds Franeker ca 1690? ? in 1717 1728, Jetske Symens ? mr. slotmaker
zie ook zijn zoon Jacob
Tresoar.nl
#28221 Jacob Bees Franeker 18-11-1717 Franeker 1772 Franeker 1744-1772 1754 Grietje Horatius Lautenbach Bee Tjeerds + Tietske Jacobs mr. slotmaker/uurwerkmaker
zie ook zijn vader Bae
Siet & Lammert de Bruin
Nannet Ottema
                   
#26978 Sipke N.N. Harlingen     in 1623 Antie Sipkes ? slotmaker Tresoar.nl
#29666 Claes Reijners Harlingen     1633 Midlum. 1638 Namck Tyepckes   ysermaker Kerkeboek Midlum
#29663 Ariaen Ariaens Harlingen     1636 Midlum 1614 Trijn Willems   uurwerkmaker Kerkeboek Midlum
#29705 Servaes de Haes Harlingen ? ? ? 1682 Gertruy Wyllems   uurwerkmaker Kerkeboek Midlum
#28539 Jacob Servaes de Haas Harlingen ca. 1660 ? 1687 1686 Mayke Folckerts Servaes de Haes + Gertruy Wyllems uurwerkmaker Kerkeboek Midlum
#29718 Claas Douwes Harlingen     1701 1. 1679 Trijntje Watses
2. 1687 Antie Lammerts
  mr. ankersmid,
uurwerkmaker?
Kerkeboek Midlum
#29743 Jacob Harmens Radsma Harlingen ca. 1672 AFT 1749 1714 1693, Trijntje Tjeerds Harmen Jacobs + Klaaske Willems mr. uurwerkmaker Kerkeboek Midlum
#28730 Hendrik Alles van Wielen Harlingen 13-4-1774 Sneek 23-4-1848 Balk   Antje Lolkes Postma Alle Hendriks van Wielen + Sjoukje Oepkes Hannema uurwerkmaker  
                   
#28163 Pieter Andries Leeuwarden en Bolsward? ca. 1555 1625 1580-1605 Reyns Tyessesdr. Andries Pieters? uuurwerkmaker te Bolsward 1586 uurwerkmaker
- uurwerk te Jelsum 1605
Siet & Lammert de Bruin
Torenuurwerk.nl
12345 Peter Jorijs Leeuwarden     1557       Museum van Uurwerken
  Joerijs Peters Leeuwarden     1580       Museum van Uurwerken
#29723 Wijbe Wijbrandtsz Leeuwarden / Sneek ca. 1565 AFT 1634 ca 1600-1626 Barbera Coertsdr. ? ook: horlogemaker
afkomstig van Sneek, sinds 1601 te L'den.
zie ook zoon Jacob
Nanne Ottema
#29725 Jacob Wybrants Leeuwarden ca 1601 >1678 ca 1630-1640 Anneke Lamberts Soetemans Wybe Wybrandi + Barbera Coerts mr. horloge/uurwerkmaker Siet & Lammert de Bruin
#28165 Thijs Pieters Leeuwarden ca. 1575 >1601 1601-1641 1601, Maaike Thomas Pieter Andries, uurwerkmaker (groot) uurwerkmaker
1. torenuurwerk te Heeg 1641
Siet & Lammert de Bruin
Museum van Uurwerken
  Coenrad Jacobs Leeuwarden     ca 1600-1610 ? ? uurwerkmaker Nanne Ottema
#29910 Pieter Louwerens Leeuwarden ca 1580 ? in 1600 1600, Lyeffke Eylerts (uit 't Zand, Groningen) ? slotmaker
broer van Lambert Lourens?
Tresoar.nl
#29856 Lambert Lourens Leeuwarden ca. 1595 >mrt 1639 1624-1639 1. ?
2. 1624 Neel Jeronomi
3. 1636 Rixt Hendriks
4. 1639 Reinu Martens
? mr. uurwerkmaker
broer van Pieter Louwerens?
Siet & Lammert de Bruin
#28217 Jan Morgen Leeuwarden ca. 1620 ? 1644 1644, Magdalena Aernts zwager van Minne Arends? uurwerkmaker Siet & Lammert de Bruin
#28226 Claas Clasen Leeuwarden ca. 1626 na nov. 1667 1635?-1667 1653 Ymkje Sytzes ? uurwerkmaker en slotmaker Siet & Lammert de Bruin
  Joost Silleman Leeuwarden (eerst A'dam) ca 1597 >1648 1640-1648 ? ? horlogemaker
uurwerkmaker
Siet & Lammert de Bruin
Nanne Ottema
  Joris Starck Leeuwarden (eerst Engeland) ? ? 1648 1648, Dorothea Hartmans ? horlogemaker Siet & Lammert de Bruin
  Jacobus Barritius /
Jacobus Barrity
Leeuwarden, Harlingen ca. 1628 >1693 1645->1693 1. 1653, Maaike Gijsberts
2. 1673 Aeltje Ages Ens
? mr. horlogemaker te L'den en Harlingen (1681, 1693) Siet & Lammert de Bruin
#28196 Hendrick Carsten Leeuwarden ca 1640 ? in1660 1. 1660, Doedtie Thomas uit Vrouwenpar.
2. 1673
Antje Pyters
Carst Cornelis + N.N. ? mr. slotmaker
broer van Dirk Carsten?
Tresoar.nl
  Jacobus Nauta Leeuwarden in 1634 sept. 1716 L'den 1670- 1. ?
2. 1685 Sara Casteleinds
? mr. horlogemaker Siet & Lammert de Bruin
  Gabriel Jans Leeuwarden 14-7-1639 L'den mrt. 1711? L'den 1670-1711 1. 1660 Sara Jacobs Westerman
2. 1681 Janneke Coenders
  uurwerkmaker en mr. geelgieter Siet & Lammert de Bruin
#28206 Arend (Aernts) Minnes Doima Leeuwarden/Franeker 27-11-1659 Franeker >1716 1675-1716 1683, Janke Wybes van Bolsward Minne Arends +
Tyeke Jacobs
mr. uurwerkmaker
Was in 1715 te Franeker
zie ook broer Jan Minnes
-1715 rep. uurwerk stadhuis L'den.
Siet & Lammert de Bruin
  David Savoy Leeuwarden 1655 5-2-1728 L'den 1681-ca 1715 1681, Elisabeth Dreux ? uurwerkmaker Siet & Lammert de Bruin
#28224 Claes Clazes Fonck Leeuwarden 1661 >sept 1695 1685->1695 1. 1674 Tietske Aerns
2. 1685 Trijnte Yemes
3. 1695. Antje Martens
4. Ybeltje Ymes
Claes Claessen + Ympkien Sytses mr. uurwerkmaker
-in 1669 rep. uurwerk Rauwerd
Siet & Lammert de Bruin
#30494 Claas Willems Leeuwarden     1718     Stads slotmaker te Leeuwarden <1718 HCL
#29363 Petrus Jacobus Cammenga Leeuwarden 3-11-1775 ?   1. Catharina Jellema
2. Martje Petrus Inia
Jacobus Johannes Cammenga + Achza Andries uurwerkmaker  
#29386 Jillert Pzn. Cammenga Leeuwarden 1802 L'den 4-12-1859 1859 Hiltje Bruinsma Petrus Jacobus Cammenga + Catharina Jellema uurwerkmaker  
#29359 Klaas Johannes Cammenga Leeuwarden 20-9-1807 19-5-1843 L'den   Elisabeth Cammenga Johannes Jacobus Cammenga + Aukje Klaasses Hof uurwerkmaker  
#29392 Willem Cammenga Leeuwarden 1838 ?   Pietje Hoekstijn Jillert Pzn. Cammenga + Hiltje Bruinsma mr. uurwerkmaker Kerk Wirdum
                   
#29615 Ycke Simckes Makkum ca 1640 ? in 1683 1669, Martjen Ceympes ? mr. smid en uurwerkmaker Kerkarchief Schettens
#28634 Jan Christoffels Makkum 1714 >apr 1746 1730-1742 1738 Maartje Jans Pippelaar   mr. uurwerkmaker/ijzersmid Siet & Lammert de Bruin
#28631 Sjouke Sipkes Makkum 16-10-1718 te Baard <sept 1781 te Makkum 1732-1781 Grietje Pieters Sipke Arjens +
Tjitske Anes
mr. uurwerkmaker Siet & Lammert de Bruin
#29917 Evert Sijmons Makkum     1738-1740 1. Wypk Herkes
2. Aukje Scheltes
  uurwerkmaker Siet & Lammert de Bruin
                   
#28159 Jentje Upckes Hagersma Nijhuizum ca. 1645   1689-1715 1667,
Hylck Sydses
Upcke N.N. mr. uurwerkmaker kerkvoogdijboek Longerhouw
Kerkvoogdij Bolsward
#29839 Sijbren Upckes Hagersma Nijhuizum? ca. 1645 1678 1671-1672 1. Trijntje Sytzes
2. Hybrechtien Jans Kingma van Fernia
Upcke N.N. uurwerkmaker Kerkvoogdij Bolsward
                   
#29896 mr. Jan Sneek ? ? 1562-1578 ? ? mr. uurwerkmaker
1. 1571 torenuurwerk te Poppenwier
2. 1578 nieuw uurwerk Roordahuizum
Nanne Ottema
#29723 Wybe Wybrandi Sneek / Leeuwarden 1565 >1634 1625 Barbera Coerts ? horlogemaker (cleyn uurwerkmaker), vanaf 1601 te L'den Siet & Lammert de Bruin
#28171 Frans Sjoerds Sneek ca 1610 >1655 1637-1655 Baukje Ates ? slotmaker/smid/horlogemaker, uurwerkmaker Siet & Lammert de Bruin
Nanne Ottema
Kerkeboek Midlum
#26756 Sipke Hinnes Hinnema Sneek 29-3-1629 Bolsward 3-10-1680 Sneek ? 1. Nel Hylckes
2. Aeltie Jan van Griekema
Hinne Pijters + Simck Sipkes uuurwerkmaker???  
#26758 Jan Sipkes Hinnema Sneek ca. 1663 14 jan 1705 te Sneek 1693-1705 1693, Aafke Tjeerds Nordman Sipke Hinnes Hinnema + Nel Hylckes (groot) uurwerkmaker
Herstel in 1693 klok van Dronrijp
Siet & Lammert de Bruin
Nanne Ottema
#26749 Hijlke Sipkes Hinnema Sneek 1652 >jan 1693 in 1691 1684, Rixtie Tjeerds Nordman Sipke Hinnes Hinnema +
Nel Hylckes
slot en uurwerkmaker Kerkarchief Schettens
#28251 Claas Dirks Sneek 3-5-1693 Sneek 17-1-1728 Sneek 1722-1728 1711 Elske Thijses Dirk Klazes + Janke Feddes mr. uurwerkmaker Siet & Lammert de Bruin
Nanne Ottema
  Andries Lammerts Raalta Sneek 28-12-1712 >1777 1726->1777 1837, Aaltje Pieters Onkruid Lammert Jans + Welmoed Pieters uurwerkmaker Siet & Lammert de Bruin
  Bauke Wybrandus Haanstra Sneek 12 febr. 1712 te Wolvega   1730-1780 1734, Luikjen Gerrits Zwart Wybrandus Watses Haanstra +
Trijntje Poutsma
mr. uurwerkmaker Siet & Lammert de Bruin
  Andries Gosses Sneek     1735-1752       Siet & Lammert de Bruin
#28253 Andries Harings Nitters Sneek, Bolsward 1710 >1772 1736->1772 1. 1734, Grietje Rycolts
2. 1740 Aafke Tjallings
Haring Ruirds + Romkjen Andries mr. horloge en uurwerkmaker
Sinds 1751 te Bolsward
Werkte in 1771 aan torenuurwerk te Schettens en 1773 in Exmorra
Siet & Lammert de Bruin
Nanne Ottema
#28932 Klaas Noordman Sneek 1710 juni 1775 Sneek 1725-1775 ? ? Moet familie van de Noortmans zijn! mr. uurwerkmaker Siet & Lammert de Bruin
Nanne Ottema
1737 Hichtum,
#28095 Hylke Wybrens van der Werf Sneek 1719 Sneek mei 1786 Sneek in 1749 ongehuwd? Wybren Pieters van der Werf + Jantien Hylkes Hinnema mr. uurwerk/horlogemaker Siet & Lammert de Bruin
#28051 Jan Willems Hogenbrug Sneek 25-10-1722 Sneek 1788 1754-1788 Antje Jans Willem Hogenbrug + Gryttie Rykolts Lemstra uurwerkmaker  
  Arjen Ydes Sneek     1760-1781   Yde Arjens   Siet & Lammert de Bruin
  Klaas Baukes Sneek 6-12-1726 Sneek 1761/1762 1740-1761 1748 Anke Everts Wassenberg Bauke Klazes + Pietje Geerts mr. uurwerkmaker Siet & Lammert de Bruin
Nanne Ottema
#28270 Simke Ages Oosterwerf Sneek, Makkum 13-12-1748 te Sneek ca 1806 Makkum 1762-1805 1. 1774, Tjitske Sijmens Gaastra
2. 1785 Christina Pieters van Schaik
Age Simkes Oosterwerf + Liskjen vd Werf mr. uurwerkmaker
Sinds 1802 te Makum
broer Douwe klokschilder
broer Age zilversmid
Siet & Lammert de Bruin
#6093 Epke Meinderts Sneek 15-3-1748 Sneek >feb 1797 1765-1797 1. 1770 Antje Hendriks
2. 1786 Anske Tjeerds
3. 1796 Jantje Dirks
Meindert Pieters +
Aafke Pyters
uurwerkmaker Siet & Lammert de Bruin
#3120 Lambertus Laheese Sneek           mr. uurwerkmaker Afkomstig 9-8-1766 van Franeker
#26614 Simon Ruurds Rodenburg Sneek 27-6-1816 Sneek 30-09-1890 ong. 1850 Froukje Faber Ruurd Pieters Rodenburg + Okje Annes uurwerkmaker Tresoar
#29291 Ruurd Simons Rodenburg Sneek 9-11-1848 22-12-1943 1876 Lutske Wagenaar Simon Ruurds Rodenburg + Froukje Faber uurwerkmaker Tresoar
                   
#3117 Sybe Jelmers Tzum? ca. 1640 ? in 1698 1668, Jyeslick Joeckes ? uurwerkmaker
1. 1698 torenuurwerk te Minnertsga
 
Torenuurwerk.nl
                   
#30533 Wybe Gabes Radersma Wommels 1750   1830     uurwerkmaker te Wommels  
                   
#3118 Willem Jurriens Sprakel Workum? ca. 1640 ? in 1663 1666, Neeltje Symens Braack ? uurwerkmaker
1. 1663 torenuurwerk te Hindeloopen
Torenuurwerk.nl