LONGERHOUW

Buren 11 (+ 13)

1948 1934 1899 1889 1870 1845
(13) 7 12 6 6
11 8 7 13 6a

'De eerste steen gelegd door
JURJEN J. DIJKSTRA
op den 15 Junij 1858
Oud 1 3/4 jaar

  

    

Jaartal Buren 13 (oud nr. 12) Overig
1640 Piter Hessels Sasma +
Tettje Sjoerds Sickema
54 PM
1693 Abbe Hessels Zie onder:
1699 tot
in 1708
Claes Yemes +
Lijsbet Keimpes
van: Schettens, stem 4
naar: Allingawier
1709 tot
1718
Pier Ybs van: Exmorra
naar: Bolsward
1725? tot
1748
Jetske Rinnerts (wed. Sjoerds Sjoerds) van: stem 9
Met huijs en 54 pm. R.K.
naar: stem 4
1748 tot
1749
(nr. 1 speciekoh.)
Paulus Idses +
Hilik Sceltis
1749: huis afgebrand
van: Tjerkwerd
naar: Tjerkwerd
1749 tot
1755
Gerrit Baukes +
Aafke Reins
van: Wons
naar: Exmorra
1755 tot
1782
Haijtse Harmens +
Grietje Tjipkes Hoitinga
met huis en 54 pm
Haijtse overleed 14-2-1781
Grietje overleed 9-12-1783
22-12-1782 tot
1795
Broer Ysbrands Haagsma +
Doutjen Baukes Wiersma
Datums volgens lidmatenboek
naar: stem 5
1795 tot
1798
Tjeerd Jans Hofstra +
Lykeltje Douwes
van: Ferwoude
naar: Burgwerd
1798 tot
in 1805
Tjalke Reinders van der Meer +
Afke Tjeerds van der Meer
van: Ferwoude
in 1818 tot
12-5-1823 (of: 1828?)
-------
1824 tot 
1824
Uilke Aukes Feenstra +
Hieke Douwes Dijkstra
naar: Allingawier
------
van: Exmorra
naar: Allingawier
1818 - 1826 Hidde Uilkes Feenstra +
Fiem Klazes Noordmans
Trouwden 1826
zoon van Uilke (onder)
12-5-1828 tot 
1828?
Tjeerd Tjalkes van der Meer +
Pietertje Hantjes Walda
van: Gaast/Ferwoude
naar: nr. 7
1828? - 1830 Petronella Fongers Huitema (weduwe) van: nr. 7
1838 - 1845 Taeke Sybolts Wiersma 
Lykle Sybolts Wiersma
Taeke ongehuwd
1850 tot 
12-5-1871
Jetze Jurjens Dijkstra +
Tietje Douwes de Jong
Zie gevelsteen van 1858 !
Schoonmoeder Geertje de Boer woonde hier vanaf 12-5-1860 of 1862 ook, van Schettens.
naar: Bolsward
12-5-1871 tot
4-1-1881
Pieter Pieters Miedema +
Jantje Pieters Dijkstra
van: Hitzum
naar: Bolsward
12-5-18? tot
12-5-1887
Fedde Botes van der Werf +
Swopkje Sjoerds Obbema
van: Witmarsum
naar: Witmarsum
12-5-1887 tot 
1891
Franke Ruurds Roefstra +
Lysbert Hendriks Ewoldt
van: nr. 18
naar: nr. 28
     
10-5-1944 tot  (8)
25-5-1948
Lodewijk IJpma +
Hinke Dotinga
van: Offingawier
naar: Sijbrandaburen
13-5-1948 tot (nr.8)
12-5-1949
Beene Schotanus +
Ytje Schriemer
naar: Ysbrechtum
12-5-1949 tot (nr. 8)
11-5-1950
Reinder Talen +
Hiltje Knobbe
van: Weststellingwerf
naar: Haskerhorne
10-5-1950 tot
12-5-1951
Jan Bootsma +
Siebrigje Dieuwke Jansen
van: Tjerkwerd
naar: Hartwerd, Middelzeedijk 2
12-5-1951 tot
13-5-1954
Jan Schotanus +
Sijke ten Dam
van: Scharnegoutum
Arbeider bij fam. Postma
naar: Buren 4
13-5-1954 tot
12-5-1955
Douwe Wiersma +
Ybeltje de Kroon
van: Haskerland
arbeier bij fam. Postma
naar: Oudehaske
12-5-1955 tot
29-3-1967
Klaas Talsma +
Aaltje Haitsma
van: Rauwerderhem
naar: Heeg
26-10-1967 tot
19-9-1991
Remondus T.E. Pateer van: Bolsward
(niet permanent bew.)
naar: Groningen
Verkocht de woning in 1992? aan Lieuwe Feenstra
ong. 1992 WONING SAMENGEVOEGD  

 

Jaartal nr. 11 (oud nr. 13) Overig
mei 1880 tot
19-12-1885
Douwe Jetzes Dijkstra +
Rinske Ysbrands de Haas
zoon van Jetze. Trouwden 11-9-1880.
van: (DBR=dienstbare registratie)
naar: Bolsward
mei 1884 tot
12-5-1890
Theunis Sjoerds Hidma +
Hinke Sybrens Reitsma
van: Schettens, nr. 8c
4-8-1887 tot
12-5-1888
Marten Wiepkes Schotanus +
Wybrig Miedema
van: Bolsward
naar: Schettens, nr. 25
12-5-1888 (6b) tot
jan. 1889
Yke Ynzes Kooistra +
Fettje Johannes Zijlstra
van: Tjerkwerd
naar: Schettens, nr. 1
31-7-1890 tot
1892
Bauke Johans van Abbema +
Aukje Wisses Postma
van: nr. 8, zij van Rosmalen
naar: nr. 10
(nr. 13> 7)
1893? tot
22-9-1918
Douwe Douwes de Jong +
Haebeltje Sijbrens Hannema
van: nr. 24
Douwe overleed 30-4-1911
Haebeltje overleed 22-9-1918
12-5-1919 tot
11-7-1921
Jan Wiebrens de Boer +
Gerbrig Doekeles Weerstra
van: Exmorra
naar: Bolsward
zoon Doekle in 1920 naar: Schettens, nr. 33b
1921 tot (nr. 7)
6-5-1924
Reinder D. Reitsma +
IJbeltje Boersma
van: Wons
naar: Heeg
1924 tot
31-1-1925 (nr. 7)
Haije Robijn +
Janke Dam
van: Cons.Ger. Kerk te Schettens
naar: USA
1925 (nr. 7, later 8 hernummerd volgens klapper) tot
23-6-1967
(Buren 11 !!)
Hendrik Franke Roefstra +
Gatske Bonnema
van: Buren
(trouwden 1912)
Hendrik overleed 21-6-1966.
Gatske overleed toen.
23-6-1967 tot
11-11-1967
Franke Roefstra Woonde er natuurlijk al langer, bij zijn ouders.
naar: Buren 28
19-2-1969 tot
3-5-1982
Trijntje van der Velde, wed. Jan  Feenstra van: Schettens, Viersprong 10
naar: Bolsward
Kocht de woning van de fam. Postma
3-5-1982 tot 
heden
Lieuwe Feenstra +
Folkje de Vries
van: Bolsward

 

Buren 13

2007
13

Jaartal Gebruiker Overig
12-10-2007 tot
2011
Meinte Buwalda +
Jantje Bakker
van: Van Osingaweg 74
naar: Van Osingaweg 74
mei 2011 -
tm heden
Herman Hegge +
Zwannette W. Smid
van: Bolsward

  

Op deze foto is de toestand nog zichtbaar van 2 woningen. Bij de gevelsteen liep de scheiding van de woning. Aan de achterkant is de deur van Pateer nog net te zien.

HIERONDER kad.regels zijn FOUT/DUBBEL

 

Jaartal Eigenaar
1640 Pytter Hessels (Sasma)
1698 De Burgemr. Claes Clasen Balk noie silii 1/2, Tjeertie Acronius nomine silii 1/2, beide tot Bolswart
1693  
1700 Burgm. Balk c.s.
1708 De candidatus Claes Claesen Balk 1/2, Tjeertie Atsonius  nomine silii 1/2, beide tot Bolsward
1718 De cand. Nicolaus Balk 1/2 en Tjeertie Acronius 1/2, beide tot Bolswart
1728 Cand. Balk 1/2, Tjeertje Acronius Erv. 1/2 (beide tot Bolswart.
1738-1748 Dominus Nicolaus Balk 1/2, Tjeertie Acronius erv. 1/2
1758 - 1788 Ds. Gerardus van Elselo
tm 14-2-1795 Abel van Velsen
14-2-1795 Tjeerd Jans
1818 Hotske, Douwe, Jan, Aafke en Doutzen Tjeerds elke voor 1/5 eig.
1832 Jan Tjeerds Hofstra
  fam. Postma
  Trijntje van de Velde
2004 fam. L. Feenstra

 

PROCLEMATIE BOEK - WONSERADEEL Y 16 fo. 92. 1693 - 25 Mrt.
"Reyner Jans, oud-Reeckenmr. (meester, a.b.) van de Suiderzeedycken tot Burgwert, begeeren booden consent op de koop van sekere ses pondten greidland leggende over hoogh en leegh in een sate en landen te Longerhouw groot in 't geheel 54 pondten mitsgaders de gerechte aanpast off quota der huisinge, schuire c.a. sampt watermolen daaropstaande enz. beswaart in 't geheel met 15 floreen 24 sts 8 penn. zuiderlasten mitsgaders 1 1/2 goltgl. (goudguldens, a.b.) eeuwige rente koomende ten profijte van de Kercke van Longerhouw enz. tegenwoordig van Abbe Hessels in huizinge worden gebruikt tegen een huur van 3 ggls. per ponden. Alsoo in koop bekomen van Saco Piers smakschipper tot Maccum (Makkum, a.b.) ieder pondte voor 73 goltgl. 7 sts (stuivers, a.b.) enz. "Volgens koopbrieff van 3 jan 1693".
Proclematieboek Wonseradeel

Gewesen op de Cooper voor Regt den 14 Feb. 1795
Tjeerd Jans huisman woonagtig te Ferwoude BB en C .....
...voor de somma van negen duijsent agt hondert en negentig carl.guldens en negentien strs.  (van 20 strs. het stuk)