LONGERHOUW

Schraarderlaan 2

1948 1934 1899 1889 1870
2 1 1 25 16

 

Jaartal Gebruiker Overig
12-5-1864 tot
12-5-1867
Joost Sjoerds Bijlsma +
Trijntje Jentjes Bootsma
van: Nijhuizum
naar: schip
12-5-1867
tot mei 1877
Karst Sytzes Sipkema +
Jeltje Ages Dijkstra
van: Burgwerd
naar: nr. 19
mei 1877 tot
mei 1880
Yede Douwes de Boer +
Antje Ypes Bonnema
van: Witmarsum
naar: Zurich
12 mei 1880 tot
12-5-1905
Durk Wiegers Bakker +
Jantje Feites Attema
van: Ferwoude  (Durk is 1880 kastelein )
Jantje overleed 1902
Durk naar: Witmarsum, later op nr.11a
12-5-1905 tot
mei 1929
Minze Theunis de Vries +
Siementje Dirks Bakker
van: Ferwoude
naar: nr. 9
1934 tot
31-3-1947
Dirk M. de Vries +
Wiebrig de Jong
zoon van Minze.
naar: USA
31-3-1947 tot
25-3-1957
Jan Piers Spijksma +
Grietje de Haan
van: Wons
naar: Canada
9-5-1957 tot
24-6-1977
Anne Bosma +
Sijke Brandsma
van: Schraard
naar: Bolsward
25-11-1977 tot 
heden
Gooitzen Bosma +
Jantje Roskam
van: Schettens, van Osingaweg 68
Janny in 199? naar Bolsward


LC 21-11-1879
Herberg c.a. - Longerhouw
De Notaris Bruinsma te Bolsward zal, op tijd en plaats evengemeld, veilen:
Eene Huizinge, waarin Herberg met Doorreed, erf en grond c.a. , aan den Puinweg onder Longerhouw, no. 1066, groot 4 are 50 centiare, bij IJde Douwes de Boer in eigen gebruik.
Aanvaarding 12 mei 1880.