Wonseradeel T13-43, inv.nr.14 Recesboeken 1674-1678,
blad 6 rechts bovenaan.
https://viewer.tresoar.nl/toon.php?id=11867&p=6

 

Hessel Heijns administreerende kerckvoogd tot Schraard
in dier qlt prima contumaciter instantie van
Fonger Idses Harda Ontvanger van den selven
dorpe in dier qlt en mede adsignatie hebbende
van Sioerd Ages aldaer, om betaeling van twintig
car guldens negentien stuivers 9 penningen, volgens adsignatie
van den 9 Julij 1679 in één ende twee en twintig
caroli guldens 10 stuivers 9 penningen van extra ordinaris ducatons
wegens pastorie en kercke huijsen sampt kercke
landen van verschreven dorpe bij de accusant als ont-
vanger uijtgeschoten, onder deductie van seven
en twintig caroli guldens ses stuijvers de accuseerde in qualiteit
van verschenen lanthuijr daer in competerende, citatie
door de dorprechter Buwe Sioerts in parsoon gedaen
gerelateert

 

 

 

   
contumaciter

hardnekkig