SCHETTENS

Marnedijk 13

 

1948 1934 1899 1889 1856
13
Sch.
37
Lon.
30 26 13

 

12-5-1856 tot
12-5-1858
Wybren Piers Meyer +
Corneliske Jans Dijkstra
van: Tjerkwerd
naar: Exmorra
12-5-1858 tot
22-8-1859
Jan Tjebbes Wiersma +
Dieuwke Feddes Volbeda
van: Kimswerd
naar: Kubaard
22-8-1859 tot 
12-5-1867
Haye Steffens Elgersma +
Geertje Tjerks Terpstra
van: Schraard
naar: Witmarsum
12-5-1867 tot
12-5-1870
Cornelis Harmens van der Meulen +
Lipkje Wiegers de Vries
van: Parrega
naar: Oosthem
12-5-1870 tot
mei 1873
Sytze Ates Rienstra +
Njiskjen Baukes Dijkstra
van: IJsbrechtum
naar: Bolsward
12-5-1873 tot 
14-3-1876
Ype Broers van Abbema +
Okje Hotzes Rusticus
van: Longerhouw, nr. 4
Okje overleed 14-3-1874
Ype overleed 14-3-1876
1-4-1876 tot
mei 1879
Pieter Joukes Boersma +
Fokeltje Foppes de Jong
van: Nijland
naar: Folsgare
mei 1879 tot
mei 1883
Sipke Folkerts de Groot +
Fettje Jellema
van: Akkrum
Sipke overleed 25-5-1882
Fettje naar: Schettens, Van Osingaweg 38 (?)
mei 1883 tot
12-5-1886
Hendrik Reinders Fokkema +
Antje Westra
van: Arum
naar: Bolsward
12-5-1886 tot
12-5-1892
Sjoerd Oebles Lantinga +
Sjoukje Sjoerds Berg
van: Arum
naar: Arum
12-5-1892 tot
7-5-1895
Fransiscus Homminga van: Bolsward
naar: Bolsward
12-5-1895 tot
12-5-1904
Sjoerd Oebles Lantinga +
Sjoukje Sjoerds Berg
van: Arum
naar: Arum
13-6-1904 tot
17-5-1910
Jan Huitema +
Dorothea van der Meer
van: Bolsward, zij van Oldeclooster
naar: Bolsward
30-5-1910 tot
13-5-1913
Tjitte Anema +
Antje Hilarides
van: Bolsward
naar: Witmarsum
12-5-1913 tot
1924
Pabe Bakker +
Noortje Swart
van: Exmorra
naar: Makkum
mei 1924 tot
20-5-1942
Wiebren Koopmans +
Willemke Jongema
van: Burgwerd
Willemke overleed 23-11-1936.
naar: Hichtum
12-5-1942 tot
13-7-1962
Tjipke Jorna +
Akke Huitema
van: Exmorra.
Hij overleed 30-1-1961
zij: naar Bolsward
19-4-1963 tot
30-11-1966
Bote B. Jorna naar: Bolsward
1-3-1967 tot 
heden
Age Tjitte Jorna +
Gezina Pijper
van: Bolsward
in 1979: Gezina Pijper-Stornebrink (huishoudster)
Gezina overleed 2003

 

LC 30-6-1885
Aanbesteding
De Commissie van Beheer over den Kunstweg Bolsward-Harlingen zal aanbesteden:
a. het uitvoeren van eenige timmerwerken aan het Tolhuis onder Longerhouw.
Het maken van houten vleugels nevens de Brug de Harkezijl onder Witmarsum.
b. Het uitvoeren van verschillende verwerswerken aan genoemd Tolhuis, eenige bruggen, Wegwijzers enz.
Bestekken voor a en b afzonderlijk, zijn op franco aanvrage gratis verkrijgbaar bij den Secretaris K.H. Laagland te Bolsward.
Inlichtingen geeft den opzigter J. van Reenen te Arum, die aanwijzing zal doen Donderdag 2 Julij a.s. , 's namiddags 1 uur, te beginnen aan het Tolhuis onder Longerhouw.