Uitgaven kerkvoogdij Witmarsum

 

 

1622 In den eersten d'secretaris van vacatien gevallen over d'laeste reeckening gedaen   1-12-0
  Geert Beuning van opseggen van geestelijke landen, lut quit met A omroeper 3-16-0
  Sinne Melis van 't maecken van de geestelijcke seedicken lut quit met B   8-20-0
  d'Scippers van de commis 't haelen om d'reeckeninge t'verstaen   0-20-0
  Hid Martens van dat hij eenige dagen een arm wijff onderholden heeft   1-8-0
  Meille Saeckes tot d'huijshur pro deo   6-0-0
  Salves Thomes schoolmeester van sijn ..  pensie den 1en maij verschenen, lut quit met C schoolmeester 16-2-0
  Aucke Geertsz barbier van meisterloon van Griets Luickx quit met D barbier 8-16-0
  Jan Ariens van broot aen d'arme gelevert lut quit met E bakker aen Jelle 24-2-0
  Arien Cornelis leidecker van sijn jaer gelt lut quit met F leidekker 2-0-0
  Sytze Reyners voor estrick in d'pastorie huijsinge vervloert lut quit met G   14-8-0
  Wytze Jansz van een niu perleij? aen het uijrwerck en verve uurwerk  
      89-3
  Japcke Rouckes cuper voor Jelle Bues doodvat quit met H kuiper 5-20-0
  Salves Thomes van sijn pensie Jacobi verschenen lut quit met J schoolmeester 16-2-0
  Pieter Watses calckbrander voor calc ende sant lut quit met K kalkbrander 3-2-0
  Salves Thomes schoolmeester van sijn pensie allerheiligen verschenen vercop vant het not  lut q
(AAB not is Fries voor graan)
schoolmeester 19-2-0
  Jacob Timens voor turff aen d'arme gelevert lut quit met M turf 23-22-8
  Pieter Tiallings voor schoenen aen d'arme gelevert lut quit met N schoenmaker 32-22-1
  Harmen Jansz voor broot aen d'armen gelevert lut quit met O bakker 63-20-1
  Aen Gerrit Jansz voor turff aen d'arme gelevert luq quit met P turf 11-4-0
  Haring Poppes voor turff aen d'arme gelevert lut quit met Q turf 6-9-0
  Jan Ariens voor broot aen Jelle Bues huysgesin luit quit R bakker 27-12-1
  Sytze Reiners van laeckens ende hoosen aen d'arme gelevert quit met S   42-24-1
  Meille Saeckes een fierndel bier voor 14 st   0-14-0
  Sibout tot Fliet tot turff turf 1-22-0
  Robijn d'schoolmeester tot Surich van het uyrwerck schoon t'maecken uurwerk 1-12-0
      247-1-8
  Aen Gats Wytzes huys voor een duijsent geel steen steen 2-2-8
  Jan Ariens voor broot aen d'arme gelevert luit quit met T bakker 31-24-8
  Pier Taeckis van verteerringen op tijden lut quit met U   17-4-0
  Siurdt Sinnes van wegen Sinne Melis van t' maecken d geestelijke seedick   7-0-0
  Fedde Wigles van het geestelijcke not te vercoopen   0-12-0
  Eme Doues van materialen ende arbeytsloon gedaen aen geestelijk werq? W   44-26-0
  Enne Tiercx voor tou olie ende beesemen voor d'patroon t ... gehaelt quit met X   6-13-0
  Aleph Lijuwes ontfanger van geestelijke floreen des jaers 22 luijt quit met Y   24-14-0
      134-11-8
1623 Uijtgaeff der geestelijke goederen in Anno 1623    
  In den eersten Salves Thomes schoolmeester van sijn pensie lichtmis verschenen lut quit met A schoolmeester 16-2-0
  Meille Saeckes tot huyshur pro deo   6-14-0
  Harmen backer voor broot aen den armen gelevert lut quit met B bakker 36-7-0
  Salves Thomes schoolmeister van sijn pensie den 1en maij verschenen lut quit met C schoolmeester 16-2-0
  Philippus Doues leidecker van raparatie aen de kercke lut quit met D leidekker 3-0-0
  Aucke Sibrens van reparatie aen d'suaier? op d'kercke gedaen   0-12-0
  Sibout toe Fliet tot turff gegeven turf 1-22-0
  Gerrit Hessels voor turff aen die armen gelevert lut quit met E turf 13-3-0
  Gerrits Jansz voor turff aen die arme gelevert lut quit met F turf 6-14-12
  Aleph Liuues ontfanger van geestelijcke floorenen vervallen 1623 lut quit met G   26-?-0
  Salves Thomes schoolmeester van sijn pensie jacobi verschenen lut quit H schoolmeester 16-2-0
  Fedde Wigles van het geestelijck noth op t' roepen   0-12-0
      142-13-12
  Salves Thomes schoolmeister van sijn pensie allerheiligen verschenen ende verdient lut quit met J   19-2-0
  Haring Poppes voor turff aen de arme gelevert lut quit met K turf 2-22-0
  Gerrit Hessels voor turff aen d'arme gelevert lut quit met L turf 16-14-0
  Siurd Sinnes van t maecken der geestelijke seedicken lut quit met M   7-0-0
  Haije Seerps van calck ende sandt lut quit met N kalk 7-9-0
  Eme Doues van arbeitsloon materialen etc gedaen aen d' geestelijke wercken lut quit met O   29-5-0
  Pieter Tiallings voor schoenen gelevert aen d'armen lut quit met P schoenmaker 15-9-0
  Sytze Reiners van hoosen ende laekens aen d'arme gelevert lut quit Q   39-6-10
  Tet Johannis wedue herbergier van wijncoop van geestelijke noth ... R   11-6-8
  Enne Tiercx voor tou olie beesmen voor d'patroon t sijnen gehaelt quit S   6-18-0
      146-17-2
1624 Wtgaeff der geestelijke goederen in Anno 1624    
  Salves Thmes schoolmeester van sijn pensie lichtmis verschenen lut quit met A schoolmeester 16-2-0
  Meille Saeckles tot huyshur pro deo gegeven   6-14-0
  Piter Doues herbergier in d'Witte Suan van verteeringe AA
(AAB: ook in Makkum was een Witte Zwaan)
herbergier 11-10-8
  Ricxt Sibrens wedue van W Sibren Bauckes gewesene predikant predikant 30-0-0
  Harmen Backer van broot aen d'armen gelevert lut quit B bakker 44-23-0
  Salves Thomaes schoolmr van sijn pensie 1en maij verschenen C schoolmeester 16-2-0
  Jan Rinckes van arbeytsloon aen de kercke gedaen timmerman? 3-23-0
  Jan Dircx Backer voor broot aen den armen gelevert D bakker 13-20-0
  Fedde Fransz Sypcke Rouckes van dootkosten lut quit E   14-0-0
  Jan Dircxz voor 19 foer sloeckstroo op d' schoole verdeckt   5-20-0
  Salves Thomes schoolmeester van sijn Jacob verschenen lut quit met F schoolmeester 16-2-0
  Sibout toe Fliet pro deo tot turff   2-0-0
  Tiebbe Jansz van het maecken der geestelijcke seedycken l quit G   7-24-0
      188-0-8
  Salves Thomes schoolmr. van sijn pensie allerheyligen verschenen luit quit met H   19-2-0
  Aleph Liuues ontfanger van geestelijk betaelt met H   23-18-0
  Hessel Pieckes voor een weide bedstroo in d'predicants huys   1-8-0
  Claes Lammerts voor turff aen den armen gelevert luit quit met J   10-11-
  Claes Lammerts voor turff aen den armen gelevert luit quit met K   19-21-
  Piter Doues van verteeringe van geestelijke goederen KK   10-16-
  Eme Doues van arbeitslooen ende materialen aende geestel. huysen gedaen L   38-21-0
  Harmen backer voor broot aen den armen gelevert lut quit met M   30-24-
  Jan Rinckes van arbeitsloon aen d'geestel. wercken gedaen MM   14-6-0
  Cornelis Claesz voor iserwerck betaelt lut quit met N   9-20-8
  Sytze Reiners voor hoosen aen d'arme gelevert luit quit met O   26-0-0
  Ede Dircxz coopman voor eenig waeren van Antie Jelles t'samen gehalt   1-7-8
  Piter Tiallings van arme schoen luit quit met P schoenmaker 19-18-0
  Waling Tierts voor drie dusent geele steen aen een arme huys lq Q   5-10-0
  Enne Tiercx vande kerck witten calc ende andere materialen daer toe gedaen R   6-3-0
  Enne Tiercx van olie tou beesem voor d'patroon t synen ...ge.... ?  S   6-21-0
  Fedde Wiglis vant geestelijk not oproepen   0-12-0
      243-18-
1625 Wtgaeff der geestelijke goederen anno 1625    
  Salves Thomes schoolmr van sijn pensie lichtmis verschenen luit quit met A   16-2-0
  Meille Backer tot huyshur pro deo gegeven   6-0-0
  Salves Thomes schoolmr. van sijn pensie 1en maij verschenen luit quit met B   16-2-0
  Boien Gerbens voor sloeckstroo betaelt   1-7-0
  Rein Heerckes ende Siu Piers als sij nae Worckum trocken C   10-0-0
  d' Leidecker van d'kercke t repareren D   9-10-0
  d'Boeckebinder tot Boolswert voor een nieu schrijffboeck   1-26-0
  Alep Liues ontfanger van geestelijke floreen vande jaere 24 lut quit D   33-17-0
  Eme Doues van steen calck ende sant voor d'patroon quit met E   4-24-0
  Gysbert Jacobs schoolmr van syn pensie s Jacob verschenen luyt quit met F   25-0-0
  Salve Thome van schriuwen over vercoopen van het geestelijke not   0-24-0
  Sibout tot Fliet tot turff   2-4-0
      127-5-0
  Gerrit Jansz van een pram vol turff aen den armen gelevert lut quit met G   9-13-0
  Jan Glaesmaecker van kercke ende andere geestelijke glasen t maken lut q H   21-12-0
  Gysbert Jacobs schoolmr. van sijn pensie allerheiligen verschenen lut quit met J   25-0-0
  Tierck Feddis cum socys alle erfgenaemen van W: Fedde Frans van coop van Fedde Fransz huysinge K   170-0-0
  Item van costen gevallen over d'taxatie van het huijs volgens spec. L   12-24-0
  Tiebbe Jansz van d'geestelijcke seedycken t' maecken lut quit met M   10-20-0
  Gerrit Jansz voor turff aen den armen gelevert lut quit met N   11-6-4
  Sibout t Fliet voor een vierndel bier   0-20-0
  Sypcke Rouckes ...... voor Siu? Harings moeder dootkiste O   5-0-0
  Daniel Tidonis predicant van expensen gedaen int vervaeren S   6-12-0
  Jel Jans ende Bue Gerbens van arme broden   41-1-0
  Aucke Sibrens van reparatie gedaen aen d weerhaen op d'toorn   0-24-0
       
  Piter Tiallings schoenmaecker voor schoen aen den armen gelevert lut quit R   19-18-0
  Enne Tiercx coopman van tou olie beesmen voor d'patroon gehaelt S   6-16-0
  Sytze Reiners voor hoosen ende laeckens aen d'armen gelevert T   31-25-8
  Dirck? Piters vor turff aen den armen gelevert lut quit U   15-4-0
  Fedde Wigles voor het geestelijcke not op te roepen   0-12-0
  Brecht Ariens Wed. van d'kerck te repareren van anno 1624 ende 1625 quit met W   11-14-0
       
1626 Wtgaeff van d'geestelijcke goederen 1626    
  Gijsbert Jacobs schoolmr. van sijn pensie lichtmis verschenen lut quit A   25-0-0
  Inte Rintzes tot Leuuerden voor 17? pondematen sadland in Rintie Folckerts sate B   142-14-0
  Gijsbert Jacobs schoolmr. van sijn pensie den 1en maij verschenen lut quit C   25-0-0
  Haie Gerrits van d'predicants ds. Tido goet van Franiker t'halen   1-22-0
  Piter Bantert herbergier tot Bolsert voor een maeltyt van het classis D   36-12-0
  Tierdt Simens voor sloeck stroo verbesicht voor d'patroon   2-10-0
  Sibout toe Fliet pro deo tot turf gegeven   2-4-0
  Tet Piters in d'Suan gewoont van van verteeringe   0-12-0
  Eme Douwes van d'predicants huysinge t'maecken lut quit met E   149-14-0
  Gijsbert Jacobs schoolmr. van syn pensie st Jacob verschenen lut quit met F   25-0-0
  Gerrit Mircx voor turff aen d'armen gelevert lut quit met G   15-25-0
  Jan Gerrijts van huijshuir van wegen Daniel Tiedes predicant betaelt   10-0-0
  Jelte Hansses?  van arme hosen maecken?   1-24-0
      437-25-0
  Meille Saeckis van turff t'meten betaelt   0-9-0
  Gijsbert jacobs schoolmr van sijn pensie allerheiligen verschenen lut quit met H   25-0-0
  Jan Rinckes van arbeitsloon aen d'geestelijcke wercken gedaen quit met J   18-5-0
  Daniel Tido predicant van expensen gedaen aen sijn huysinge   3-21-0
  Gerrit Jansz voor turff aen d'armen gelevert l quit met K   10-0-0
  Tiebbe Jansz ende Siurd Sinnes van d'geestelijcke seedijcken t'maecken quit met L   4-8-0
  Alif Liuues ontfanger van geestelijcke floreen betaelt quit met M   25-15-12
  Tierck Allis van expensen aen glasen laten maken   0-25-0
  Philippus Douis leidecker van reparatien vande kerck lut quit met N   3-12-0
  Harmen Jansz van arme brooden gebacken lut quit met O   84-19-0
  Fopcke Rouckis van Haring Poppis kiste lut quit met P  (doorgehaald: gelt gedaen volgens quitantien)   5-0-0
  Enne Tiercx van tou olie beesemen voor d'patroon t'syne gehaelt quit met Q   4-5-0
  Bocke Gerryts van verteeringe van wijncoop van geetelijcke not leidecker quit met R   34-16-0
  Piter Tiallings van arme schoen te maecken quit met S   19-8--0
  Gooft Hendricx laeckencooper tot Bolswert voor laeckens tot hoosen quit met T   21-7-0
  Cornelis Claes vooor iserwerck betaelt luijt quit met U   18-16-0
      270-27-12
       
1627 Wtgaeff van geestelijcke goederen 1627    
  Gijsbert Jacobs schoolmr van sijn pensie lichtmis verschenen lut q A   25-0-0
  Brecht Lolckes aen Sibout toe Fliet   0-24-0
  Siurd Backer van brood voor d'armen gelevert luit quit B   65-0-0
  Gisbert Jacobs schoolmr van sijn pensie 1en maij verschenen lut quit C   25-0-0
  Jan Rinkes van een hondert estric in d'kercke verbesicht   0-18-0
  Piter Tiallings schoenmaecker van schoen aen d'arme gelevert lut quit D   19-22-0
  Yde Wytses van verven aen die predicants huissinge lut quitantie E   10-0-0
  Siurd Backer voor brood aen den armen gelevert lut quit met F   6-7-0
  Jan Aelties t'Harlingen van een niue dingel in d'groote clock quit G   12-20-0
  Claes Claesz van arbeytsloon aen die predicants huys lut quit met H   4-0-0
  Gysbert Jacobs van syn pensie s Jacob verschenen met J   25-0-0
      194-7-0
  Daniel Tido predicant van expensen gedaen aen syn huysinge K   15-26-0
  Philippus Douis leidecker van die kercke t'repareren soo ordina als extra L   14-8-0
  Sibout toe Fliet tot turff pro deo gegeven   2-4-0
  Allert Piters slotmaecker van een niuwe wiser aende toorn   24-0-0
  Intze Gerrits van turff aen den armen gelevert N   28-8-0
  Gysbert Jacobs schoolmr van sijn pensie allerheiligen verschenen lut quit.  O   25-0-0
  Fopcke Rouckis cuper van Sibots t Fliet wijffs schrien lut quit P   5-0-0
  Haye Seerps bij Boolsert van calc ende sant lut quit met Q   11-24-0
  Harmen Saeckes van dat hij d' weerhaen ende 't crus vande toren heeft genomen om te repareren ende weder op t setten R   7-4-0
  Gerrit Jansz voor sloeckstro voor d'patroon gelevert   3-21-0
  Aede Dircx van arbeitsloon aen Mari Scheltis huissinge S   6-12-0
  Pieter Sipckes voor steen aen Mari Scheltis huyssinge verbesicht T   3-16-0
  Gooft Hendricx tot Bolswert voor  laecken vor d'arme quit met U (doorgehaald)   -
      147-11-12
  Jetze Bottes van sloeckstroo verbesicht lut quit met V   7-10-0
  Reimbrich Salvis Weduwe W   6-12-0
  Gerrit Jansz van turff aen d'arme gelevert lut quit met X   10-11-0
  Eme Douis van materialen ende arbeytsloon gedaen voor d'patroon luit q met Y   26-3-0
  Aliff Liuues ontfanger der florenen in Witmarsum vande geestelijcke lut quit Z   27-22-0
  Enne Tiercx van tou olie ende beesmen voor d'patroon t synen gehaelt quit AA   5-10-0
  Bocke Gerrits van vertering van wijncoop van geestelijke not leideckers quit met BB   15-10-0
  Gooft Hendricx tot Boolswert voor laecken tot armen hoosen quit met CC   19-16-0
  Jan Rimckes van arbeytsloon etc aende geestelijcke wercken voor d'patroon lut q DD   38-3-0
  Piter Martens van glasen inde pastorie huysinge gemaeckt quit met EE   18-19-8
  Cornelis Claes voor iserwerck betaelt luijt quit met FF   15-25-12
  Hilbrant Hansz van arme hoosen t maecken l quit met GG   1-17-0
      192-19-12
       
1628 Wtgaefff der geestelijcke goederen 1628    
  Gysbert Jacobs schoolmr van syn pensie lichtmis verschenen lut quit A   25-0-0
  Eme Douues van materialen ende arbeitsloon quit met B   66-14-0
  Sytze Reiners voor broot ende wijn quit met C   13-8-0
  Jan Hilbrants vande glaesen te maken ende repareren voor d'patroon D   13-13-0
  Gysbert Jacobs schoolmr. van sijn pensie 1en maij verschenen lut quit E   25-0-0
  Eeb Feddes van sloeckstro voor d'vicarie lut quit met F   1-26-0
  Piter Bues van expensen gedaen aen Sibout t Fliet   0-20-0
  Gysbert Jacobs schoolmr van syn pensie s Jacob verschenen lut q G   25-0-0
  Hilbrant Hansz van hoosen t' maecken voor d'armen   1-17-0
  Sibout t Fliet pro deo tot turf gegeven   2-3-0
  Fedde Wiglis voor turff aen den armen gelevert luq quit met H   29-11-8
      204-0-8
       
  Gysbert Jacobs schoolmr. van syn pensie allerheyligen verschenen lut quit met J   25-0-0
  Enne Tiercx van olie beesmen voor d'patroon t synne gehaelt lut quit K   6-2-0
  Bocke Gerrits van verteeringe van wyncoop leideckers etc lut quit L   11-14-0
  Jan Rinkis van arbeytsloon ende materialen aen d'geestelijcke gedaen quit M   18-12-0
  Daniel Dam predicant van eenige expensen voor d'pastorie gedaen quit met N   3-6-0
  Cornelis Claes voor Iserwerck betaelt luijt quit met O   12-4-0
  Piter Tiallings van arme schoen  t'maecken lut quit met P   13-9-0
  Tiebbe Jansz van t'maecken der geestelijcke seedycken quit met Q   4-8-0
  Fopcke Rouckis van Mari Scheltis dootkiste quit met R   5-0-0
  Fopcke Rouckes cuper van den niuw ledder in d'kercke quit met S   4-0-0
  Jochim Sickes backer voor broden van d'armen t syne gehaelt met T   113-12-0
  Aliff Lijuues ontfanger der floreen in Witmarsum vant ....lijck l q met U   27-22-8
      244-5-8
       
1629 Wtgaeff der geestelijcke goederen 1629    
  Gijsbert Jacobs schoolmr. van syn pensie lichtmis verschenen quit met A   25-0-0
  Ju? Bintses op d'joure voor turf aen d'arme gelevert quit met B   6-21-0
  Ime Dowes van materialen ende arbeytsloon van hout sand etc qui met C   13-24-8
  Jan Rinkes van arbeytsloon aende geestelijcke wercken quit met D   8-6-0
  Gysbert Jacobs schoolmr. van syn pensie 1en maij verschenen quit met E   25-0-0
  Meille Saeckis van arbeytsloon aen d'pastroeie huysinge verdient   3-16-0
  Aliff Liuues ontfanger van geestelijcke floreen verschenen quit met F   24-21-0
  Jan ende Roucke Schippers van verdiende? vracht blijkt by quit met G   5-17-8
  Gosse Rinkis van arme broot in 1628 tot den 25 maij quit met H   60-10-0
      173-4-0
  Gerrit Jansz van d'predicant both? te halen van Besterswag quit met J   7-4-0
  Sipcke Sipckis van stroo inde predicants bedsteden gebruckt   0-16-0
  Gysbert Jacobs schoolmr van syn pensie jacobi versch. quit met ..   25-0-0
  Eme Douues timmerman van arbeytsloon ende materielen quit met K   6-21-0
  Allert Piters slotmaecker van wrwerck t repareren quit met L   8-16-0
  Claes Claess van arbeytsloon aen pastorie huysinge gedaen met M   8-1-0
  Philippus Leidecker van d'kercke t repareren 1628 ende 1629 quit met N   8-16-0
  Gysbert Jacobs schoolmr van syn pensie allerheyligen verschenen quit met O   25-0-0
  Intse Gerrijts voor turff aen d'arme gelevert quit met P   22-24-0
  Je?? Sibrens van arbeytsloon aen pastorie huysinge quit met Q   3-6-0
      106-28-0
  Hid Martens van het predicants huijs wach t 'nemen   5-20-0
  Eme Dowes van arbeyts loon verdient aen d'pastorie huijsinge quit met R   55-20-0
  Meille Saeckis van in binnen op de predicant huysisnge quit met S   20-0-0
  Gosse Rinkis voor brooden aen den armen gelevert quit met T   62-1-0
  Fonger Ockis van holt gelevert aen predicantshuijs quit met V   73-13-0
  Willem Lamming van laeckens tot arme hoosen quit met W   30-5-0
  Sappe Hilbrants van sloeckstroo gelevert aen predicants huys quit X   4-5-0
  Heyn Heyns van sloeckstroo aen predicants huys gelevert quit met   3-6-0
  Hilbrant Hanses van arme hosen t'maecken quit met Y   1-7-0
  Hijlck Kingma van verteering  gedaen inde beroepinge van d'predicant   12-10-0
      269-3-0
  Jelbe Mircx cum soc: int  hooren van d'predicant ende beroepinge t brengen   8-0-0
  Van verteeringe gedaen van dimisse te versoecken vande classis tot Schoot om predicantpredicant voth?   18-18-0
  Haring Harts van vracht op die selver reys nae Schoot   1-12-0
  Ebel Claes Cornelis wedu van Iserwerck aen 'dkercke ende geestelijcke huisen gelevert luyt quit met AA   16-0-0
      44-2-0
       
1630 Wtgaeff vande geestelijcke goederen 1630    
  Piter Sibrens van holt ende arbeytsloon gedaen inde kercke lut quit A   11-23-0
  Gysbert Jacobs schooolmr van syn pensie lichtmis verschenen quit met B   25-0-0
  Marten Piters van sloecstroo gelevert aen pastoriehuys quit met C   5-25-0
  Wibren Wlbes van sloecstroo gelevert aende predicants huys quit D   15-20-0
  Piter Tiallings van schoen voor die armen gemaeckt quit met E   14-24-0
  Tiebbe Jansz vant maecken der geestelijcke seedycken anno 1629 gedaen quit met F   10-20-0
  Aliff Liuues ontfanger van geest. floreen anno 1629 verschenen quit met G   29-8-0
  Aede Dircx coopman van enich goet tot sijn gehalt voor Ime? Jelllis   1-22-0
  Frerck Laesses op ledicant? van Riemer .. Sibolt onderhold quit met H   7-4-0
      121-24-0
  Winering? Laess betaelt van wegen Sibolt Joukis quit met J   18-0-0
  Gysbert Jacobs schoolmr. van syn pensie 1 maij verschenen quit met K   25-0-0
  Jan Hillebrants van niuwe glaesen inde kerke ende andere geestelijke t maken quit L   59-24-0
  Bocke Gerrits van verteeringe lut q met M   15-5-0
  Fedde Wiglis van een reys die hij met Jelbe Mircx cu soc na besterzwag heeft gedaen om d predicant   1-0-0
  Hoite Dircx van butter etc expensen bij gedaen aen t sterfhuis van Sibot Flliet N   12-21-0
  ?we Dircx van een schamel vrou voor 8 dagen onderhold O   5-21-
  Gysbert Jacobs schoolmr van sijn pensie jacobi verschenen quit met P   25-0-0
  Jelck Laeses op Vlielant van dat jaer quam Sibout t Fliet huys   18-0-0
      180-19-0
  Hil Outgers van hembden voor Sibolt toe Fliet soon gemaeckt   2-10-0
  Tialcke Tiersz voor coorn ende grimanck om in t backen voor d'arme   24-5-0
  Sytze Reiners van broot ende ... lut quit met Q   16-4-0
  Ime Douues luyt quit met R   26-18-0
  Item Sytse Reiners van een beurs voor Sibolt t Fliets  gecoff S   6-6-0
  Philippus leidecker van reparatie aen kerck lut q met T   9-8-0
  Intse Gerrits voor turff aen d'arme gelevert quit met U   35-6-0
  Gysbert Jacobs schoolmr. van sijn pensie allerheyligen verschenen quit W   25-0-0
  Haije Seerps voor calck sant  X   20-14-8
  Meille Saeckes van turff t meten voor d'arme   1-6-0
      168-17-5
  Baucke Gerrijts op Vlielant van wegen sijn schoonmoeder van Sibolts  Y   17-24-0
  Siurdt Sinnis van t'maecken der geestelijke seedyk Z   4-8-0
  Fopcke Rouckis van Sibolt Jouckes ende een arm kint dootkist AA   8-0-0
  Enne Tiercx van tou olie besemen voor d'patroon t sijnen gehaelt BB   10-8-0
  Piter Tiallings van arme schoen CC   10-20-
  Hilbrant Hansz van arme hoosen t maeken DD   1-17-
  Wilhelmus Lammingh van larsen tot d'arme hosen gelevert l quit met EE   20-0-0
  Douue Eskens? backer in Arum van broodt bij .... arme geconsumeert l quit met FF   3-22-8
      76-13-8
       
1631 Wytgaeff der geest goederen 1631    
  Gysbert Jacobs schoolmr van sijn pensie lichtmis verschenen quit met A   25-0-0
  Harmens Jansz voor brooden van d'arme t 'sijnen gehaelt B   114-27-0
  Alif Liuuis ontfanger van geestelijcke floreen anno 1630 verschenen C   31-26-0
  Gijsbert Jacobs schoolmr. van sijn pensie 1 maij verschenen D   25-0-0
  Fermer Tierts voor broot vande arme t sijnen gehaelt E   88-20-
  Simentie Willims op Vlielant van W Jes d'moeder van Sibolts  F   17-24-
  Albert Jacobs van een iaer onderhold van Silbts soon   48-0-0
  Sibren Piers van kercke te witten G   4-26-
      352-11-
       
  Hilbrant Harmsen van arme hoosen toe maeken l quit met H   ?
  Bocke Gerrijts van verteeringe van d'leijdecker als d' wyncoop vant geestlyk noth als anders l quit in J   15-16-0
  Ocke Fongers van gelevert houdt tot Gaets Wijtzes huijs l quit met K   4-22-8
  Broer Allerts smit van gelevert iserwerck tot d'kercke ende geestelijck huijsen l quit met L   6-10-8
  Fopcke Rouckes van Sybolt t Fliet dochters doot kist l quit met M   5-0-0
  Ede Dircks van arbeijts loon aen Gaets Wytzes huijs verdient luijt quitantie met N   7-24-0
  Fedde Wigles van vijff jaren het geestlijck noth op t roepen   2-4-0
  Tot Gaets Wijtzes huijs twe duijsent steen met seven tonne calck ende acht tonne sant   5-15-0
      48-15-0
  Fermer Tiaerdt van arme broden luijt quit met O   11-13-8
  Ede Wijtzes van een perlij   0-10-0
  Outger Rijuerdts van broodt ende wijn tot avontmael des heeren    2-4-0
  Eme Tierks van calck ende ton  d'kercke te witten l quit met P   13-6-4
  Jan Hilbrants van glaesen t repareren aen d kercke luijt quit met Q   4-22-0
  Roucke Schipper van calck ende sant t halen voor Gats Wytzes   1-5-0
  Meille Saeckes van in t binden op Gats Wytzes huijs in t binden   1-21-
  Eme Douwes van arbeijtsloon ende materialen aen d'geestelijke werck   3-18-
  Tierck Allis van arbeijtsloon verdient bij kerckhooffs muren   3-12-
  Haje? Ints? vande solders inden toorn schoon te maecken   3-0-0
       
  Copia    
  Op huijden den 13 Julij 1631 heeft den Ed. Eerentvesten heere Jr. Tiaerdt van Aijlva Grietman van Wonseradeel als kerckvoogdt ende administrateur vande kercke ende geestelijcke goederen des dorpe Witmarsum gesterckt met den E. Tialcke Tiaertsen sijn adiunkt ende mede administratoir ten overstaen van ons Wlcke Wijbes Jellema Mederechter ende Mennone Hillebrants Secretaris van voorsn deele, sampt Do. Henrico Bote? Praedicant aldaer ten plaetse in praesentie ende met omroepinge vande gantsche gemeinte hier toe specialijcken geconvoceert ende vergaedert zijn Rekeninge ende bewijs vande administratie ende bewint, ontfang ende wtgave die onder welgedachte heere Grietman voor hem ende van wegen zijn Mede? Adiunckt sedert de jongst gedaene Rekeninge (: gedateert den 5en Martij 1622 :) vande voorsnoemde kercke ende geestelijcke goederen aldaer voorde Jaren 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, ende 1630 voor ontfangh ende tot dato deses rspective in wtgave gevallen zijn in manieren naevolgende    
       
  Ontfangh    
  Sijnde voor eerst alhier gebleken dat de patroons vicarie praebende mitte costerie ende arme opcomsten voorde jare 1622 hebben opgebracht de somma van vierhondert seven golt guldens ende twaliff stuivers de welcke opcomsten dienvolgende voor negen Jaren genomen beginnende mitten jare 1622 ende ? pireven? mitten Jare 1630 beide incluis in alles bevonden worden te monteren ter somma van drie duisent ses hondert ses ende sestich golt guldens vier ende twintich stuivers de gulden tegen 28 stuivers gerekent die alhier voorden eersten post van ontfanck  genomen worden noch voor de verhoginge van Rintie Folckerts lant   3666gg-24-

10gg-0
       
  Comende hier noch voor ontfangh soodanige een duijsent een hondert acht ende tachtich golg gulden darthien stuivers twaliff  pennn. als het Geestelijcke noth voorde selve selve negen jaren bij goede aanwijsinge bevonden is opgebracht te hebben   1188gg-13
       
  Noch ten proffijte vande ARmen voor vijff Jaren van nae aengecofte lant vijftien golt guldens   15gg-0-
       
  Vant geestelijck huijs bij Fedde Cuiper gecoft twee hondert twee ende veertich golt gulden   242gg-0-0
  Van Sijbolts te Vliets vercofte huijsinge vijff ende t seventich golt guldens   75-0-0
  Van W: Jan Clasens bespreck van Lanthuier achtien golt guldens   18gg-0-0
  Ende t ocaeche? volgens accordt dienaengaende gemaeckt t sestich golt gulden   60-0-0
  Voor geschenck in dese negen jaren opgecomen in ijn alles ter somma van drie hondert negen ende tachtigch golt gulden een ende twintich str.   3890-21-0
  item vande handelinge tusschen Rinnert Sijmens ende Dircke Molener gemaeckt doch weder affgesteigert een ende twintich gglns.   21-0-0
  G?intell van begravinge van dooden geduirende dese tijt opgecomen ter saecken van legerplaetsen van de selve vier ende twintich goutgulden ende twintich stuivers   24-0-0
       
  Dewelcke posten van ontfangh alles in een getogen bevonden worden te monteren ter somma van vijff duijsent seven hondert thien golt guldens ses ende twintich stuivers ende twaliff penningen den gulden tot 28 stuivers als vooren   5710gg-26-
  Dewelcke ontfangh alhier noch wort vergrotet met soodanige seshondert seven ende dartich golt guldens sestien stuivers ten prijse als voorschreven als den heere Rendant ter causa meerdere ontfanck als wtgave bij de jongst voorgaende rekeninge bevonden is in reliquis schuldich te blijven volgens het sloth vandien gevallen den 5e Martij xvi C twee ende twintich   637gg-16-
  MMette intressen dien voorde selve negen jaren expireren metten laesten Aprilus 1631incluises tegen ses ten hondert ende dien advenant gerekent bedragen drie hondert vier ende twintich golt guldens   324-0-0
  Bedragende alsoo des Heeren Rendants geheelenn ontfangh soo van principale als Interessen ter somma van ses duijsent ses hondert twee ende t seventich golt guldens veertien stuivers ende twaliff penningen   6672gg-14-12
       
  Wtgave tegens den voorgestelden ontfanck    
  Darinne bij den heeren Rendant volgens sijne annotatien in speltie ten kercke boecke aengetogen ende met behoorlijcke acquiten geverificeert verthoont? aengewesen is tot costen ende noodige behoeve vande geestelijckheijt aldaer ter plaetse wtgeleijt ende betaelt te hebben voorden    
  Jare 1622 vierhondert acht ende t sestich golt guldens sesthien stuivers   468gg-16-
  Voorden Jare 1623 tweehondert negen ende tachtigch golt gulden veerthien penningen   289gg-0-14
  Voorden Jare 1624 vierhondert een ende dartich golt gulden achtien stuivers acht penningen   431gg-18-
  Voorden Jare 1625 vijffhondert twee ende twintich goutgulden twee stuivers twaliff penningen   522gg-2-12
  Voorden Jare 1626 seven hondert sesthien goltgulden vier ende twintich stuivers twaliff penn.   716gg-24-12
  Voorden Jare 1627 vijff hondert dartich gggulden thien stuivers acht penningen   530-10-8
  Voorden Jare 1628 vierhondert acht ende veertich gout gulden ses stuivers   448-6-
  Voorden Jare 1629 seshondert twee goutguldens een stuivers   602-1-0
  Voorden Jare 1630 vijffhondert vijfff ende veertich golt gulden achtien stuivers   545gg-18-0
  Ende voorden Jare 1631 vier hondert veertich gout gulden vijff ende twintich stuivers twaliff penn.   445gg-25-12
       
  Monterende des posten van uijtgave te samen geaddeert er somma van vijffduijsent golt guldens twaliff stuivers ende twee penningen t stuck tot 28 stuivers als vooren   5000gg-12-2
  Dewelcke met den voorgeschr ontfang (: monterende ter somma ses duijsent ses hondert twee ende t seventich gg guldens veertien stuivers twaliff penningen:) geconsereert ende daarff gesubtraheert    
  Wort bij slot van dese Rekeninge bevonden den here Rendant  (: deductus deducendis:) ter causa meerdere ontfanck als wtgave in reliquis schuldich te blijven de somma van een duijsent ses hondert twee ende t zeventich golt guldens twee stuivers ende thien penningen den gulden overal tegen acht ende twintich stuivers gerekendt   1672gg-2
  Werdende hier vorders voor Memoria aengetogen dat buijten dese reekeninge blijven den dubbelen geschenken tusschen Rein Jansen ende W: Rommert Reins ende nae overlijden van hem Rommert tusschen sijn erfgenamen? ende Sijbren Wijbes de tegenwoordige Meijer aldaer inde Rypeinde? vervallen  s iaers tegen twee ende twintich golt guldens daerinne? bij de voorgenoemde rekeninge staet te verantwoorden.    
  Aldus gedaen ende ten overstaen vande brede gemeente als voorschr gerekent ende geslooten onder ons Mederechters ende secretarij handen op dach ende jare vooren verhaelt onderstonde   geteekent W. Jellema M Hillebrants met hare togen    
  Accordeert mette principale deses berustende ter secretarie van Wonseradeel bij mij Secretario voorsn. M. Hillebrants 1637, 3, 25, 44    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
1819 voorschot voor hout betaald, tot het verwulft vd kerk,  betaald aan J.W. van der Wal   500 gulden
1820 Jochum W. vd Wal, tot het maken en leveren van het verwulft in de kerk, totaal 997,72 1/2 minus voorschot ad 500 gulden, dus  1/2 betaald.   497,72
1821 betaald aan J vd Wal, voor de aankoop van een huis tot een school en een woning voor de onderwijzer,   750 gulden
1822 Frans Lourens de Boer krijgt betaald voor o.a. het verven van het gewulft,   244:20 gulden
1823 Aan Samuel Wytema 'wegens groene vlennij tot schaduw op de Predikstoel'   2:40
1827 autorisatie van de kerkvoogden om de grote kerkklok, welke achter de kerk hangt, te doen verkoopen en daarvoor des geraden oordelende naar bewind van zaken, een kleinere aan te koopen en deze als tweede klok in de koepel te hangen.+    
1833 grote verbouw of nieuwbouw van de pastorie    
1837 nieuwe school en onderwijzerswoning, de helft bijgedragen aan de grietenij,    f 1120,76
1839 twee perceeltjes grond gekocht via notaris E.T. Kuiper   316 gulden
1840 verbouwing kerkehuizinge, f 1.000,--, betaald aan Jochum Wiltjes van der Wal    
1841 uitgave voor het zogenaamde Popta besprek. Er worden '12 weggen' uitgekeerd aan 12 weduwen in 1840 en 1841, voor f 8,40.
(een wegge is een soort tarwebrood) Ook in 1842.
'betaald aan Jacobus Visser  de somma van drie guldens zestig cent voor 12 weggen aan armen, zijnde een rente van een perseel land genaamd Popta besprek.
  3.60
1842 Aankoop van perceeltje grond in 1840,   235,53 gulden
1843 Betaald aan E.W. Petersen de somma vier guldens vijftig cents wegens schoonmaken van het uurwerk   4,50
1843 Betaald aan Jacobus Visser de somma van drie guldens zestig cents wegens 12 weggen aan arme weduwen zijnde, eene rente van een perceel land genaamd Popta besprek, blijkens quitantie nr. 41   3,60
1844 nr. 22. Maken van een regenwatersbak bij de kerk. Betaald aan Pier S. Hidma de somma van drie honderd een en vijftig guldens.
.... tot het maken van een regenwatersbak op het kerkhof
  351,41 1/2
1844 Betaald aan Wiltje vd Wal de somma van een honderd acht en tachtig guldens.....arbeidsloon en materialen aan een regenwatersbak   188,58 1/2
  Beide totaal 540 gulden    
1845 Betaald aan E.W. Petersen ...wegen reparatien aan het torenuurwerk   22,90
1845 Betaald op aflossing van dit fonds, Aan Pier Sjoerds Hidma .....van gedane buitengewone reparatien aan binnenwerk van de kerk   233,95
1846 Betaald aan E.W. Petersen .... wegens reparatien aan het torenuurwerk   4,60
1846 Betaald aan Wijbren Krijns & Co .... wegens geleverde boomen ..   1,00
1846 Betaald aan P. Bos de somma ... wegens beelhouwwerk aan den predikstoel   96,27 1/2
1847 Betaald aan P. Bos de somma... wegens gedaan beelhouwwerk in de kerk   76,00
1848 Betaald aan E.W. Petersen de sommma.. wegens reparatien aan het uurwerk   24,60
1849 Ontvangen de somma van vier guldens vijfenzeventig cent wegens verkocht kaphout (AAB: van de afgebroken klokkestoel?)   4,75
1849 Betaald aan E.W. Petersen de somma... wegens reparatien aan het uurwerk   6,40
1850 Betaald aan U.P. Blanksma de somma ... voor schoonmaken van het torenuurwerk   6,--
1851 Betaald aan Catrinus J. van der Wal de somma.... wegens de aannemingssom onkosten van buitenwerk van het bouwen eener nieuwe boerenhuizinge het wachthuis genaamd   3.839,45
1851 Betaald aan P.S. Hidma de somma ... wegens maken van het bestek en voor opzicht over gemelde bouwing   127,75
1852 Betaald aan Ulbe P. Blanksma de somma .... voor herstelling aan het uurwerk   6,--
1853 Betaald aan Katrinus van der Wal de somma...  wegens buitengewone herstelling aan de pastorie   699,30
1853 Betaald aan J. de somma .... voor geleverde goederen tot gordijnen in de kerk   116,12
1854 Ontvangen ten gevolgde de verhuring der landen, het geaccordeerde renteloos voorschot huur, ten einde te geraken tot de fondsen voor daarstelling van een orgel (hieronder de namen van de verschillende huurders)   3.181,57
1855 Betaald aan T.G. Smeding de somma ... wegens schoonnmaken van het uurwerk   72,85
1855 Betaald aan L. van Dam en zonen de sommma van vijfduizend drie honderd  drie en vijftig guldens veertig cents, voor een geleverd nieuw orgel in de kerk, blijkens quitantie nr. 38   5.353,40
1855 Betaald aan R.R.E. Frank, de somma van veertig guldens, wegens de examinatie van het nieuwe orgel blijkens quitantie nr. 39
(AAB: dhr. Frank was organist in de Grote Kerk te Leeuwarden. Ook het orgel te Tjerkwerd werd door hem in 1851 geexamineerd)
  40,--
1856 Betaald aan T.G. Smeding de somma... wegens schoonmaken van het uurwerk   15,65
1856 Betaald aan Sake U. Faber de somma van ..... wegens het maken van een ijzeren hek om het kerkhof, etc.   860,68
1857 Betaald aan T.G. Smeding de somma... wegens schoonmaken en repareeren van het uurwerk   15,75
1857 Betaald aan D.W. Kroon de somma ... wegesn timmeren enz aan het orgel   952,62
1857 Betaald aan L. van Dam en Zonen de somma van zes honderd acht gulden voor geleverde houten beelden op het orgel blijkens quitantie nr. 38   608,--
1858 Betaald aan G. Smeding eene som.. wegens reparatie aan het uurwerk   56,91
1859 Betaald aan K. Luringsbroek de sommma van vijf en twintig guldens voor een orgel concert   25,-
1860 Betaald aan K. van der Wal de somma... wegens timmeren en het maken van eene nieuwe draaibrug   848,53 1/2
1860 Betaald aan T.G. Smeding de sommma... wegens herstelling aan het uurwerk   41,90
1862 Ontvangen van de diakenen der Hervormde Gemeente te Witmarsum de sommma van tweeduizend vijfhonderd guldens, wegens opgenomen gelden voor de vernieuwing der pastorie, tegen 4,5 % rente   2500,--
1862 Ontvangen van Ulbe Rijpma de somma van eenduizend vijfhondedrd guldens, wegens opneming als boven   1500,--
1862 Betaald aan T.G. Smeding de somma... wegens herstelling van het uurwerk   5,80
1862 Betaald aan G.J. Peterzon te Berlicum de somma... wegens aannemingssom van de vernieuwing der pastorie   6694,34
1862 Betaald aan K.J. van der Wal de somma... wegens het maken van bestek, tekening, begrooting en gehouden opzigt bij de pastorie   447,10
1862 Betaald aan S. Buwalda de somma.. wegens verwen van de nieuwe pastorie
(AAB: dit is Sytze Buwalda)
  574,82
1862 Betaald aan J.E. Martens de somma.... wegens stucadoorwerken in de nieuwe pastorie   208,10
1862 Betaald aan K. van Someren Greve de somma..... wegens steenhouwerij aan de nieuwe pastorie   156,--
1862 Betaald de somma van tien guldens wegens kosten aan de timmerknechten bij het leggen van den eersten steen der pastorie   10,--
1863 Betaald aan P.J. Sloterdijk de somma... wegens 60 nieuwe stoelen in de kerk   153,--
1863 Betaald aan U.J. Rijpma de somma .. wegens aflossing van een gedeelte van het genegotieerde kapitaal ad f 1500,-   500,--
1864 Betaald aan J. Kok Bz. de som .... wegens geleverde lampen, kroonen in de kerk   355,55
1864 Betaald aan U.J. Rijpma de som... wegens aflossing van verschuldigd kapitaal   1000,--
1865 nr. 34: Betaald aan R. Reinders eene som van vijf honderd vijf en zeventig gulden wegens geleverd avondmaalzilver zijnde 1 groot, 2 kleine bladen en 2 kannen, blijkens quitantie met nr. 66
(AAB: dit is Reinder Izaaks Reynders (1829-?), zilversmid te Leeuwarden, zie www.zilverstudie.nl)
  575,--
1865 Ontvangen van de erven Auke Bonga eene som van duizend acht gulden tachtig cents zijnde het bedrag  van de afkoop der eeuwige rente van f 50,44 tegen de 20 penning volgens besluit van floreenpligtigen   1008,80
1865 Betaald aan T.G. Smeding de som.. wegens reparatien aan het uurwerk   23,80
1866 Betaald aan diakenen der Herv. Gemeente te Witmarsum eene som van een duizend vijfhonderd gulden op afbetaling van schuld van f 2500,--   1500,--
1866 Betaald aan S. Lycklama a Nijeholt de som... wegens geleverde wijn voor het H. Avondmaal (AAB: jarenlang verzorgde hij dit)   108,--
1867 Betaald aan T.G. Smeding de som... wegens repareren en schoonmaken van het uurwerk   31,70
1868 Betaald aan diakenen der Hervormde Gemeente te Witmarsum, de som van een duizend gulden wegens aflossing van opgenomen of geleende gelden blijkens gekwoteerde schuldbekentenis no. 61, benevens de som van drie en dertig gulden drie en dertig en een halve cent wegens acht maanden rente daarop verschenen van 1 mei tot 31 december 1868   1033,33 1/2
1868 Betaald de som... wegens aankoop van vier pondemate land met zet   1554,25
1868 Betaald aan Notaris K. Oosterhoff de som .... wegens kosten gevallen op bovenstaande aankoop No. 62   202,05
1869 No. 48. Betaald aan Sjoerd Obbema de som van negenhondert gulden wegens het eerste termijn koopschat van het huis door de kerkvoogdij aangekocht verscheenen den eerste Novb. 1869, blijkens het koopbrief   900,--
1869 No. 47. Betaald aan K. Oosterhof wegens koopkosten van het huis van S. Obbema de som...   137,42
1870 nr. 19. P. Dikhof   34,50
1870 Aan Jetze Dijkstra wegens verbouwing van een kasteriekamer   535
1870 Aan Jetze Dijkstra   535
1870 Aan Sjoerd G. Obbema betaald de som... als tweede termijn koopschat van een huis te Witmarsum   980,--
1871 No. 40. Aan Bin Kroon van het maken der puinweg van MD Yntema   448,20
1875 Kroon, Straatsma en Hilarides nieuwe brug   1573,64
1876 Bewaar-naai-breischool    
1876 Ulbe J. Rijpma koopsom van het westelijke deel grond van perseel secti B 354 gem. Witmarsum   212,--
1876 S. Rinia aannemingssom 1e, 2e, 3e, 4e termijn   5599,--
1876 J.S. van Reenen wegens salaris als architect van bovenstaande school, benevens verschot aan F. Detmers als onderopzichter en C. Hilarides evenens   412,95
1878 Geldleening   +5000,--
1878 Opbrengst koemarkt 7 mei 1878 (AAB: zoals ong. alle jaren)   35,--
1878 Aan de Gemeente Wonseradeel bijdrage tot de kosten van stichting van een gemeentehuis   10.000,--
1879 U.J. Rijpma aflossing der geleende gelden   2.000
1880 Van de Gemeente Wonseradeel voor afstand van de gepretendeerde eigendomsrechten op de voormalige asch en mestverzamelplaats   50,--
1880 C. Weissenbach reparatie uurwerk   9,25
1880 '...Daarenboven heeft de kerk te vorderen van Jacob M. Faber wegens achterstallige huur  (AAB: hierover jaarlijks rente)   4200,--
1881 C. Weissenbach reparatie uurwerk   35,-
1881 nr. 55. PJ Visser, brood  (AAB: dit moeten nog steeds die weggen zijn)   3,60
1883 nr. 11 Ontvangen van de Gemeente Wonseradeel koopsom van de kosterie met tuin   2.000,--
1883 C. Weissenbach reparatie uurwerk (2 jaar)   6,50
1884 C. Weissenbach waarneming vacature organist   15,--
1885 nr. 58 aaankoop kagchel in de kerk aan S. Pollema   257,--
1885 nr. 73 Aankoop van een perceel land Witmarsum B No. 851 met kosten   1595,40
1885 nr. 73 Aankoop van 2 zitplaatsen in de kerk   121,20
1885 Van de vlascommissie aandeel in de winst op de vlasbouw tot verschaffing van werk   82,50
1885 C. Weissenbach uurwerk   55,--
1887 Grondpachten en eeuwige renten:  van Sible Buwalda afkoopsom, eeuweige rente ad f 21,42   428,40
1888 Opbrengst van geldleeningen: 3 october 1888 van de spaarbank te ARum geleend geld tegen 4,5 %   2400,--
1888 Aflossing van uitgezette kapitalen: Door ?M Faber op diverse tijdstippen op zijne schuld afbetaald   1200,--
1889 Van G. Steensma huur van de bak bij de kerk (AAB: zoals vele jaren)   16,--
1891 Afkoopsom van de koopshuur ad f 10,08 verschuldigd door de R.C. armvoogdij   201,60
1892 Van de Spaarbank te Arum CA 25 juli 1892 tegen eene rente van 4,5 % ter leen ontvangen een duizend vier honderd gulden   1400,--
1892 Aan de commissie tot werkverschaffing het tekort harer rekening over 1891/1892   1417,89
1894 Aflossing van kapitaal door J.M. Faber afgelost   500,--
1894 Van de Jong, aannemer, vergoeding voor modderberging op de spokevier   25,--
1894 P. Dikhoff, reparatie uurwerk   40,--
1896 P. Dikhof, onderhoud uurwerk   10,--
1898 Aflossing schuld aan de spaarbank   1400,--
1899 Aan de spaarbank aflossing op de vordering groot f 2400 (rest 1400)   1000,--
1900 van JM Faber aflossing van het restant zijner schuld aan de kerk   300,--
1900 PJ Adema te Bolsward schenking aan de kerk, onder gehoudenheid dezer, omde graven waarin de lijken van DT vd Veer en echtgenoote zijn bijgezet naar behooren te onderhouden   100,--
1900 Aan de spaarbank te ARum aflossing op de schuld nog grooot f 1400,--, dientengevolge nog 1200,--   200,--
1901 Aan P. Runia, teren van de draaibrug (AAB: meerdere jaren)   7,92
1901 P. Dikhoff, onderhoud uurwerk   10,--
1902 Huurvan eigendommen: de Zathe "Waaihuis" van JM Faber (AAB: meerdere jaren)   1306,--
1902 De stelphuizinge met erf, van J. Cuperus huur van het terrein der op 31 december 1901 afgebrande huizinge   20,--
1902 diverse ontvangsten: van de onderlinge maatschappij ter verzekering tegen brandschade te Achlum, schadevergoeding wegen het afbranden van de stelphuizinge op 31 December 1901   1647,--
1902 Van dezelfde, schadevergoeding wegens schade aan de kerk ten gevolge het verbranden der boerenhuizinge van KS de Vries op 23 Sept. 1902   16,20
1902 Van K.B. Kroon koopsom van de overblijfselen van de afgebrande stelphuizinge   165,--
1902 Van de Gemeente Wonseradeel vergoeding voor het gebruik v/h consistorie lokaal tot het houden van school ter gelegenheid van het verbouwen van het schoolgebouw.   40,--
1902 Bestuur der spaarbank te Arum, aflossing   1200
1902 aan: J. Steensma vergoeidng voor schade aan het water in den regenbak ter gelegenheid van den brand bij KS de Vries   4,--
1902 AAB: in 1902 waren er in elk geval Notabelen en kerkvoogden....    
1903 nr. 65: J. Rijpma, vergoeding voor het opruimen der fundamenten uit het terrein der afgebrande stelphuizinge   10,---
1904 Aankoop van twee aandeelen ieder ad f 500, rentende 3,9% in de geldleening groot f 5500,- der gemeente Wonseradeel   1.000,--
1904 Notaris S. van der Burg, kosten van aankoop van een perceeltje land van de erven van Sjutje Buwalda   18,--
1905 P. Dikhoff, onderhoud uurwerk   10,--
1905 nr. 58. Notaris S. vd Brug koopsom van het uit de nalatenschap van Sjuttje Buwalda aangekocht perceeltje weiland, sectie B nr. 1808   300,--