ZERKENLIJST MET MAKERS

Hieronder volgt een lijst met grafzerken gerangschikt per persoon. Er is reeds veel geschreven over grafzerken echter op internet was nog niet veel aanwezig. Deze pagina voorziet in deze leegte.

Onderstaande lijst in niet compleet en dat wordt ook niet beoogd, daar veel grafzerken nog onder houten vloeren liggen of simpelweg niet meer bestaan. 

In de zomer van 1994 heeft het Fries Museum een vijftal routes uitgezet langs kerken in Friesland. Dit in het kader van de tentoonstelling 'Zerken in Friesland'. Ook Schettens deed hieraan mee.

RAADSEL VAN ZERKEN IN TZUM ??? KLIK HIER

De volgende bronnen zijn voor onderstaande lijst gebruikt:

1 De Vrije Vries R.Ligtenberg 1915  
2 Steenen Charters J. Belonje 1941  
3 De Vrije Vries W. Dolk 1964  
4 Het Nieuwe Ornament Rik Vos / Fred Leeman 1986  
5 Stenen getuigen Rik Vos 1994  
6 Zerkbeschrijvingen Friesland ?  
7 De Vrije Vries XXXX dr. A.L. Heerma van Voss 1950  
8 Gen.Jierboekje W. Dolk 1957  
9 St. Alde Fryske Tsj. W. Dolk 1974  
10 Foto A.A. Buwalda 2002  
11 Friezen uit vroeger eeuwen / Walmar.nl Hessel de Wallle 2007  
12        

 

Inhoudsopgave:

Gerbren 'beeldsnijder'
  
                                                

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Twijfel ? Afbeelding Bron
1 1521 Minnertsga Hobbo Hermana 1521 . . Vrije Fries 1964 3
2 15.. Huizum Hessel Jelgersz. Feytsma 1505 . . Vrije Fries 1964 3
3 1522 Leeuwarden Hette Dekama / Reinsk Camstra 1522 1539 . Keppelstok 1974/Vrije Fries 1964 3,4
4 1512 Franeker Swob Hottinghe 1512 . ? Vrije Fries 1964 3
5 1512 Franeker Rector Ciricus 1512 . ? Vrije Fries 1964 3
6 15.. Nijland Priester Kempo Hottinga 1535 . ? 4

 


Benedictus Gerbrants   (nerveuze stijl)

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Twijfel ? Foto/afb. Bron
1 1535 Rauwerd Ada Jonghama 1534 . ? 4
2 1535 ? Franeker Gerrolt van Heerema / Luts van Zyaerda ? 1532 ? 1,4
3 1535 ? Franeker Tjalling van Botnia/Frouck Hottinga 1533 . ? 1,5,4,7
4 1537 Wommels Foekel, dv. Claes Jongema / vrouw van Docko Walta ? ? . 4
5 1539 Franeker Hylck Gorolt van Herema 1542 . . Keppelstok 1974/Vrije Fries 1964/Nieuwe ornament 1986 1,4,7,9
6 1539 Franeker Julius van Botnia / Fokel 1538 1546 . 3,4
7 1540 ? Franeker Roelof van Burmania 1542 . ? 4
8 1541 Bozum/Hallum Pieter van Aylva / Rixt van Abbinga 1539 1543 . 1
9 1542 Franeker Juw van Dekama / Catharina Hottinga 1523 1539 . 1,7
10 1543 Bozum Pieter van Walta / Worp van Walta 1540 1541 . Fr.Oudheden 1
11 1543 Bozum Jouck Walta / Bauck Donia 1539 1525 . 1
12 1545 Bolsward Tjerck van Walta / Ydt Sjaerda 1522 1543 . 1
13 15.. Sexbierum Jel Hettinga 1543 . . 1
14 15.. Sexbierum Katharina Ellingha / Katharina Pellema of Eelsma 1542 1565 . 1,4
15 15.. Bozum prebendaris Walta 1544 . ? 4
16 1547 Bolsward N.N. / Catharina van Cammingha 15.. 1543 . 1
17 1547 Jelsum Juw Rinsma / Ydt Tielens 1543 1544 . Vrije Fries 1915 1
18 1547 Deinum Ruurd Feytsma / Tiempcke Eminga tot Syrd 1556 1529 met V.L. Vrije Fries 1915 4
19 1547 Wommels Johanna Walta / vrouw van Docko Walta 1544 ? . 4
20 1551 Wieuwerd Douwe en Sybren van Walta ? ? . 4
21 1552 Hallum Haring van Sythiema / Jey Sickenga 1557 1551 . Vrije Fries 1915 1
22 1553 Holwerd Syds Buwinga / Auck van Stania - Reynts Roorda 1531 1547 . 4
23 1554 Schettens Seerp Osinga / Jel Heerema 1551 1562 . Fr.Oudheden/Vrije Fries 1915/Nieuwe ornament 1986 1
24 1554 Huizum Hessel van Abbingha / Jel van Metselwier 1550 1546 . 4
25 1559 Waaxens Popke Boenga / Auck 1540 1558 . .
26 1565 Bornwerd Frans van Aylva / Rixt van Unia 1563 ? . Fr.Oudheden 1
27 1572 Dronrijp Watze van Ockinga ? . . 3
28 1551 Blessum 8
29 1541 Witmarsum Pieter van Aggema / Ynts van Eminga 1538 ? Foto archief 10

 


Vincent Lucas

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Twijfel ? Afbeelding Bron
1 1547 ? Franeker Luts Hoxwier / Atke Heerema ? 1533 . 1,4
2 1547 Deinum Rjoerd Feitsma / Tiemcke Eminga tot Syrd 1556 1529 BG 1,4
3 ? Franeker Goffo van Roorda 1559 . . Steenen Charters 1941 2
4 1542 ? Uttum Oost Fr. Juncker Aeildt Vrese 1542 . . 3
5 1547 Berlikum Tjerck van Heerma ? . . 3
6 1547 Hinte Oost Fr. Eylcke Ripperda 1547 . . Vrije Fries 1964 3
7 1550 Nijland Sydts van Botnia / Bauck van Camstra 1548 1547 . Vrije Fries 1915 1
8 1550 Burgwerd Joost Ockinga / Luts van Minnema ? . . 4
9 1552 Blija Jancke van Unema / Tetz van Wyboldsma 1540 1532 . Fr.Oudheden 1,4
10 1555 ? Oenkerk Aede Eysinga / Tzied Juckama 1551 1545 . 1
11 1555 Franeker Gerardus Agricola 1598 . . 1
12 1555 Ballum Witzo van Cammingha 1552 . . Steenen Charters 1941 1
13 1554 Franeker Jarich van Dekama / Catharina van Camstra 1554 1584 . 1,4,7
14 1556 Franeker Menno van Cammingha / Luts van Heerema 1571 . . 1
15 1556 Leiden fam. Van Adrichem / Magdalena van Hottinga diversen 1555 . 1
16 1558 Wirdum Witze Riencks van Camstra/N.N. Galama ? 1555 . . Fr.Oudheden 1
17 1561 ? Minnertsga Hessel van Hermana 1561 . . Keppelstok 1974/Vrije Fries 1964 9
18 1561 Franeker Frouck van Hottinga 1493 . . 7
19 1561 Franeker Anthonis van Egmond van Meresteyn / Margaretha van Buinau 1591 1603 . 4
20 1565 Hallum Ruurd Scheltes van Aebinga 1559 . . 1
21 ? Sneek Frans van Roerda ? . . 2
22 ? Franeker Lutz van Botnia ? . . .
23 1563 ? Franeker Hero van Ockinga / Anna van Dekama 1587 1563 . 1,7
24 ? Bolsward . . . . 2
25 ? Rinsumageest . . . ? 4
26 ? Franeker Lutz Stanye . . . 4,7
27 ? Franeker Aike Heerema / Lutz Hoxwier / 4 kinderen 1533 . . 4
29 ? Makkum Bonno van Donia/Harinxma Is deze wel van Vincent Lucas ??? 10
30 ? Tzum

 


Pieter Dircks  (stijl: sierlijke vrouwen)

nr. Jaartal Plaats Nanem Overl.datum Overl.datum Afbeelding Bron
1 1558 Jorwerd Watse van Hania / Ids van Gratinga 1569 1570 . 4
2 1561 Deinum Hessel Feitsma / Luts van Hellema 1557 1580 Nieuwe ornament 1986 1
3 1561 Boxum Worp van Juckama / Anna van Mockema 1560 1585 . 1
4 1563 Hallum Gabbe van Scheltema / Tet van Ydtma 1558 1561 Fr.Oudheden 1
5 1563 Leiden Claes Alewyn / Anna v/d Hooghe ? 1558 . 1
6 1592 ? Waaxens Douwe van Aylva (Epitaaf) 1592 . . .
7 1599 Ternaard Ernst van Aylva / IJdt van Heerema 1627 1596 . 1

 


Claes Jansz

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Twijfel ? Bron
1 ? Beers Hessel Ipma / Syts Gerlofs Hoitsma / Sytske Hessels (dochter) 1557 1561 . 1
2 1562 Folsgare Hobbe van Sjaerda / Foockel van Roorda 1557 1558

 


Claas Jelles

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Afbeelding Bron
1 1602 Franeker Rienks van Cammingha 1598 . Vrije Fries 1950 1,7
2 1605 Deinum Ofko van Feitsma / Homme van Camstra 1613 1579 . 1
3 1607 Hennaard Ruurd van Roorda / Doutzen van Sassinga 1576 1585 . 1
Overige werkzaamheden
1 1604 ? Franeker Stadhuis: gevel, trappen en schouw 1591 tot ca. 1600 . . 4
2 1604 Ballum Kansel kerk . . . 4

 


Pieter Claes 'Antiek'

nr. Jaartal Plaats Namen Walmar: Overl.datum Overl.datum Afbeelding Bron
1 >1610? Schettens Jancke van Osinga / Tiempke van Humalda OK 1583 1575 Fr.Oudheden 1 / 11 (5753)
2 >1610? Witmarsum Alef van Aggema / Syt van Aggema, etc. OK 1572 1587 . 1 / 11 (6877)
3 1612 Weidum Titus van Hania / Bets van Osinga OK 1605 16.. . 1 / 11 (6643)
4 ? Weidum Viclus van Hannya / Aelke van Scheltema doorgegeven aan Hessel okt. 2013 ? . . 1
5 1621 Schettens Sybrand van Osinga / Atke van Aggema OK 1623 1619 Fr.Oudheden 1 / 11 (5757)
6 > 1613 Schettens Anna van Osinga/
Gats van Osinga/
Beets van Osinga
OK 1613/1645
1629
- . 6
7 >1619 Schettens Sjoerd Tj. Hoitinga/
Tjalck D. Poppema
OK 1651 1619 . 6
8 1619 Schettens Houten paneel met Osinga-Aggema OK 8
9 ? Britswerd Sijds van Aggema / Ath van Oenema OK 1588 1573
10 1615 Kollum Hessel Hessels van Meckema OK 1612 6 / 11 (3362)
11 Witmarsum Pieter van Aggama/Eelck van Eminga doorgegeven aan Hessel okt. 2013 1601 1634 10
12 <1617 Hijlaard Arend van Boeymer / Aukje te Beckman OK 1615 1595 11
(2830)
13 ? Holwerd Douwe Ernst van Aylva/Lutske Hessels van Meckema OK 1609 1630 11-(2960)
14 ? Beetsterzwaag Hepko Fockens / Martyen Martens OK 1614 1619

 


Jelle Claes

Nr. Jaartal Plaats Namen Walmar? Overl.datum Overl.datum Twijfel ? Bron
1 16.. Franeker (fam. van der Waayen) doorgegeven aan Hessel okt. 2013 1614 16. . 1,7
2 1620 Sexbierum Tjalling van Camstra / Tjemck Gosses van Aebinga doorgegeven aan Hessel okt. 2013 1614 16.. . 1
3 1600 Beetgum J.O. thoe Schwartzenberg/Maria van Grombach doorgegeven aan Hessel okt. 2013 1584 1564 5
4 1608 Franeker Theodoricus Mantgum/Johannes Ansta doorgegeven aan Hessel okt. 2013 1607 1656 7

 


Jacob Douwes / I D

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Twijfel Bron
1624 Dronrijp Watze van Ockinga
1 1629 Oosterwierum Jacob Piebes van Doma 1635
2 ong. 1630 Tzum Gerben Claesen / Gertie Hessels 1630 ? 11
3 1635 Franeker ?
4 1639 Schettens Schelte van Aysma / Tiempck vanOsinga 1639 1653 . 1
5 1639 Zweins Inte van Kingma / Tryncke Saecklesdr. Sandstra 1590 1623
? Hennaard ?

 

 

D.B.       

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Twijfel Bron
1 1571 Franeker Kinderen van Dirck Govertszoe. . . . 1,7

 

H.G.

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Afbeelding Bron
1 157. Metslawier Worp van Ropta / Bjuck van Abbinga 1551 1534 Nieuwe ornament 1986 1

 

D.S.   

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Twijfel Bron
1 ? Bolsward Hieronymus Walteri 1594 . . 1

C.Y.  

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Afbeelding Bron
1 15.. Franeker Johannes Fogelsang / Marij Bauckedr. 1573 1571 Nieuwe ornament 1986 4,7

I.A.

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Afbeelding Bron
1 15.. Franeker Raest van Vervou / Jan van Vervou 1568 1580 Vrije Fries 1950/Nieuwe ornament 1986 4

?? Monogram

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Twijfel Bron
1 1621 Oenkerk Aede Eysinga 1619 ? . 1

Dirk Lieuwes

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Twijfel Bron
1 1600 Beetgum J.O. thoe Schwartzenberg/ Maria van Grombach 1584 1564 . 5

Jacob Lows

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Afbeelding Bron
1 1610 Terkaple Douwe van Roorda 1601   Keppelstok 1974 9

G.G. ??

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Afbeelding Bron
1 ? Schettens Gabbe Scheltes / Brecht Hesselsdr. 1631 / 1635   eigen 10

 

 

Ongesigneerde zerken

nr. Jaartal Plaats Namen Overl.datum Overl.datum Foto Bron
1 ? Hallum Ernst van Goslinga/Sjouck van Camminga 1614 1627 Fr.Oudheden
2 ? Hallum Ernst van Goslinga/Sijds van Donia 1558 1571 Fr.Oudheden
3 Kollum Tieth van Meckema/moeder 1533 Keppelstok 1974 9
4 ? Rauwerd Pytter van Eysinga/Fokel van Heringa 1645 1639 Keppelstok 1974 9
5 ? Rauwerd Tjalling van Eysinga/Cicilia Sminia 1768 1793 Keppelstok 1974 9
6 ? Bolsward Later: fam. Monsma - - Keppelstok 1974 9
7 ? Zweins Seerp van Adelen 1553 Nieuwe ornament 1986
8 ? Rauwerd Aede van Heringa 1586 Nieuwe ornament 1986
9 ? Witmarsum Tyaerd Aylva ?
10 ? Witmarsum

 

Zerken per dorp:

Witmarsum

Makkum

Hervormde kerk in Makkum
Deze kerk is in 1660 in gotische stijl gebouwd en de toren dateert uit 1652.
Tot de 17e-eeuwse inventaris behoren de preekstoel en enkele kerkbanken. Het orgel is gebouwd door C.F.A. Naber. Verder is er een door Claes Jelles vervaardigde grafzerk (1607) voor Bonno van Haytzma en Harrinxma van Donia.

Tekeningen van Martin van zerken

Epitaaf te Franeker

Hijlaard, grafzerk Wederspan